502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publicationsวิธีการปฏิบัติ สำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

เอกสาร: คู่มือ "แผนการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย"

จากสถานการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ ทั้งในช่วงอุทกภัยและหลังเกิดอุทกภัย ได้แก่ปัญหาน้ำท่วมแหล่งกำเนิดมลพิษทำให้สารมลพิษแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม ปัญหาการระบายมลพิษออกจากแหล่งกำเนิดในช่วงน้ำท่วม ปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสียในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม ปัญหาระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำ ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในช่วงอุทกภัยและที่ตกค้างหลังจากเกิดอุทกภัย ปัญหาระบบจัด/บำบัดมลพิษได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการจัดการโดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัย รวมถึงการแก้ปัญหามลพิษต่างๆ และภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนั้นกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินการควบคุมมลพิษ จึงได้จัดทำแผนการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัยขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์อุทกภัย

เนื้อหาคู่มือประกอบด้วย

บทนำ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ
คำนิยาม
ปัญหามลพิษในสถานการณ์อุทกภัย
ขั้นตอนการดำเนินการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน คู่มือ "แผนการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 1.10 MB)


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2200 โทรสาร 0 2298 2202
ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.