502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publicationsวิธีการปฏิบัติ สำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำ

เอกสาร: วิธีการปฏิบัติสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำ

คู่มือวิธีปฏิบัติสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำฉบับนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน และตัวอย่างน้ำทะเล โดยได้อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการออกภาคสนาม การให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำทะเล รวมทั้งจุดเก็บและการเก็บตัวอย่าง ปริมาตรและการรักษาสภาพตัวอย่างก่อนที่จะส่งห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์

เนื้อหาคู่มือประกอบด้วย

บทนำ
แหล่งน้ำ
ข้อแนะนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำเสีย
วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำและการกำหนดพารามิเตอร์ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
การสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดเก็บตัวอย่าง
การกำหนดความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำ
การเตรียมความพร้อมก่อนการออกภาคสนาม
วิธีปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ำ
การบันทึกข้อมูลภาคสนาม
การส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "วิธีการปฏิบัติ สำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำ"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 13.0 MB)


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2200 โทรสาร 0 2298 2202
ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.