502 Bad Gateway


nginx
PCD : Publicationsคู่มือการจัดทำโครงการ

คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน

บ้านเรือนที่พักอาศัย จัดเป็นแหล่งระบายน้ำเสียที่สำคัญประเภทหนึ่ง น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆภายในบ้านเรือน ได้แก่ น้ำเสียจากส้วม น้ำเสียจากการอาบน้ำ น้ำเสียจากการทำครัวประกอบอาหาร และน้ำเสียจากการซักล้าง หากไม่มีระบบการจัดการที่ดีและมีการบำบัดน้ำเสียลดความสกปรกก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำหรือสู่สิ่งแวดล้อมแล้ว จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้น้ำในแหล่งน้ำลำคลองมีสภาพเน่าเสียและกลิ่นเหม็น รวมทั้งเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและเพาะพันธุ์ยุง เป็นอันตรายต่อสุภาพและอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นและส่งผลทำให้น้ำเสียจากบ้านเรือน ขาดการจัดการที่ดีคือ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียจากบ้านเรือน ทำให้น้ำเสียจากกิจกรรมในบ้านเรือนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้ำสาธารณะ

กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ จึงได้จัดทำคู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป นำไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการเพื่อให้บ้านเรือนในชุมชนของท่านมีการจัดการน้ำเสียที่ดีและเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน และเป็นส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับคู่มือฯ ดังกล่าวได้จากกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ หรือดาวน์โหลดจากเวปไซต์

คำนำ
บทที่ ๑ บทนำ
บทที่ ๒ น้ำเสียจากบ้านเรือน
บทที่ ๓ การจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน
บทที่ ๔ การลดปริมาณน้ำเสียและการใช้ประโยชน์จากกากไขมัน

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน
"คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน "
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 2.96 MB)


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2200 โทรสาร 0 2298 2202
ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.