Connection Failure PCD : ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.

การจ้างที่ปรึกษา


การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำลุ่มน้ำป่าสัก
(1 กรกฎาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางโครงการการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้าโขง
(10 มิถุนายน 2562)
การเปิดเผยราคากลางโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะพลาสติก ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(10 พฤษภาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำลุ่มน้ำป่าสัก แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
( 28 มกราคม 2562)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
( 27 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการระบบฐานข้อมูลตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
( 6 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
( 6 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
( 2 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ สำหรับลุ่มน้ำบางประกงและปราจีนบุรี
( 15 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี
( 4 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน
( 2 กันยายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการกำหนดสัดส่วนการระบายมลพิษโดยประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษของ แม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีน กิจกรรม : การจ้างวิเคราะห์ค่าความต้องการออกซิเจนของตะกอนดินท้องน้ำ
( 31 สิงหาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและน้ำทะเลชายฝั่งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS) และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านน้ำกับ หน่วยงานอื่น
( 25 สิงหาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน
( 16 พฤษภาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย
( 12 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า (ในส่วนของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ)
( 17 กรกฎาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาทำการตรวจสอบสภาพการชำรุดและเสียหายของอาคาร และเสนอวิธีการแก้ไข อาคารกรมควบคุมมลพิษ
(30 เมษายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมและองค์กร โครงการ Integrated Community-based Forest and Catchment Management through and Ecosystem Service Approach (CBFCM)
(20 ธันวาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการ Integrated Community-based Forest and Catchment Management through and Ecosystem Service Approach (CBFCM)
(20 ธันวาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการยกร่างกฎหมาย
(28 ตุลาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่เสี่ยง จังหวัด ปราจีนบุรีและจังหวัดสระบุรี
(4 ตุลาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการ การศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้านการจัดการสารปรอท/กรมควบคุมมลพิษ
(25 กันยายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการ กำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว (ระยะที่ ๑)
(10 กันยายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษและประเมินศักยภาพการขนส่งสินค้า บริเวณเกาะสีชังเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(9 กันยายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการ วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ การปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
(9 กันยายน 2556)ปรับปรุงล่าสุด: 1 ก.ค. 62 เวลา 15:10:58

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.