Connection Failure PCD : ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รวมเช่า , เช่าซื้อ , แลกเปลี่ยน)การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จานวน 7 สถานี กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 18 มีนาคม 2563)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน
( 12 มีนาคม 2563)
การเปิดเผยราคากลาง ระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากไอเสียยานยนต์ระยะไกล กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 06 มีนาคม 2563)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
( 02 มีนาคม 2563)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อระบบศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง (Data Center) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
( 02 มีนาคม 2563)
การเปิดเผยราคากลาง จัดวื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ระบบ FRM 4 เครื่อง
( 11 กุมภาพันธ์ 2563)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี จำนวน ๕ ชุด
( 11 กุมภาพันธ์ 2563)
การเปิดเผยราคากลาง เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
( 11 กุมภาพันธ์ 2563)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงชั่วคราว จานวน ๕ ชุด
( 11 กุมภาพันธ์ 2563)
การเปิดเผยราคากลาง ชุดตรวจวัดเสียงรบกวน ศุนย์ระยอง
( 11 กุมภาพันธ์ 2563)
การเปิดเผยราคากลาง การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ
( 11 กุมภาพันธ์ 2563)
การเปิดเผยราคากลาง ชุดเจือจางสารมาตรฐานและตัวอย่างอากาศแบบอัตโนมัติ แขวงพญาไท เขตพญาไท
( 2 กุมภาพันธ์ 2563)
การเปิดเผยราคากลาง ชุดเตรียมตัวอย่างสาหรับวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายนาและไม่ละลายนา แขวงพญาไท
( 2 กุมภาพันธ์ 2563)
การเปิดเผยราคากลาง ชุดกลั่นไนโตรเจน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
( 2 กุมภาพันธ์ 2563)
การเปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
( 22 มกราคม 2563)
การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ จำนวน 5 รายการ
( 20 พฤศจิกายน 2562)
การเปิดเผยราคากลางจ้างตรวจสอบคุณภาพการทางานของระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แบบอัตโนมัติ (Audit Contract)
( 1 พฤศจิกายน 2562)
การเปิดเผยราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
( 3 ตุลาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางจ้างดูแลอาคารกรมควบคุมมลพิษ
( 3 ตุลาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ
( 3 ตุลาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารกรมควบคุมมลพิษ
( 3 ตุลาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางการว่อมเครื่องบำรุงและปรับเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
( 27 กันยายน 2562)
การเปิดเผยราคากลางโครงการเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนพร้อมติดตั้งในหน่วยวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่
( 7 สิงหาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 3 สถานี
( 7 สิงหาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนแบบอัตโนมัติ สาหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร 10 เครื่อง
( 7 สิงหาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดสำนักงานในภาพรวม คพ.
( 19 มิถุนายน 2562)
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
( 05 มิถุนายน 2562)
การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องรถยนต์ และแอร์รถยนต์ จำนวน 4 คัน
( 30 พฤษภาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศและหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 27 มีนาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศและหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศ
( 19 มีนาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลาง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2561 กรมควบคุมมลพิษ
( 15 มีนาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 40 เครื่อง
( 12 มีนาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างตรวจเช็คซ่อมรถยนต์และแอร์รถยนต์ จำนวน 8 คัน
( 11 มีนาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สาหรับเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศและหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศ จานวน ๒ รายการ
( 11 มีนาคม 2562)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 40 เครื่อง
( 18 กุมภาพันธ์ 2562)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างตรวจและซ่อมเครื่องยนต์ และแอร์รถยนต์ จำนวน 9 คัน
( 18 กุมภาพันธ์ 2562)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการศึกษาระบบอนุญาตระบายมลพิษระยะที่ 2
(31 มกราคม 2562)
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 8 สถานี
( 15 พฤศจิกายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างจัดประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและขายฝั่ง ครั้งที่ 20
(5 พฤศจิกายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล ตะกอนดิน และเนื้อเยื่อสัตว์ จำนวน 3 รายการ
(5 พฤศจิกายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล ตะกอนดิน และเนื้อเยื่อสัตว์ จำนวน 3 รายการ
(5 พฤศจิกายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษารายงานข้อมูลคุณภาพน้ำ air4thai
(5 พฤศจิกายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน 755 ตัวอย่าง
(5 พฤศจิกายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนยางรถต์ จำนวน 9 คัน
(31 ตุลาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างตรวจสอบคุณภาพการทำงานของระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แบบอัตโนมัติ (Audit Contract)
(25 ตุลาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่นที่ 1 คัน
(22 ตุลาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและควบุคมความขื้นห้องทดสอบไอเสียรถยนต์ จำนวน 1 ระบบ
(22 ตุลาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 19 คน
(9 ตุลาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดไเกิน 2.5 ไมครอน
(8 ตุลาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน
(28 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อชุดวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในสิ่งแวดล้อม สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ จำนวน 1 ชุด
(27 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศแบบ อัตโนมัติ (Service Contract : Auto GC Synspec)
(27 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศแบบ อัตโนมัติ (Auto-GC Service Contract) ยี่ห้อ Chromatotec
(27 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานีพญาไท 5 ชุด
(24 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คลองด่าน ประจำปีงบประมาณ 2562
(24 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535
(24 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำ
(24 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร 21 รายการ
(24 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการงานจ้างจัดประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ด้านอาวุโสด้าน 3r ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9
(24 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบออนไลท์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง
(24 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดสารปรอทในบรรยากาศที่ติดตั้งในหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ คันที่ 1
(20 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดสารปรอทในบรรยากาศที่ติดตั้งในหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ คันที่ 1
(20 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ (Auto-GC Service Contract) ยี่ห้อ Chromatotec
(20 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ
(20 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุตกแต่ง จำนวน 19 รายการ
(20 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
(20 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อเครื่องปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศ (Mass Flow Meter) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๒ เครื่อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองตรวจมลพิษ
(14 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อถังเก็บตัวอย่างอากาศ Canister และอุปกรณ์ประกอบ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐ ชุด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
(14 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารกรมควบคุมมลพิษ
(13 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติทั่วประเทศ กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
(12 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
(12 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
(12 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างน้้าฝนแบบอัตโนมัติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(12 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างการดูแลและบารุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
(4 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร
(4 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลระบบอาคารกรมควบคุมมลพิษ
(3 กันยายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด
(31 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย คพ.
(31 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลความปลอดภัยและอุปกรณ์
(30 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง
(29 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษชำระ
(29 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบริการดูแล บำรุงรักษาเครื่องกำเนินไฟฟ้าแบบ 12 สูบ ขนาด 1000 KVA
(27 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างคนทำสวน
(27 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการบริการป้องกัน และกำจัด มด ปลวก แมลงสาบ แมลงวัน ยุง หนู ฯลฯ
(27 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าบริการระบบ Call Center 1650 กรมควบคุมมลพิษ
(27 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างตรวจสอบ บำรุงรักษษเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารกรมควบคุมมลพิษ
(27 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ภายในกรมควบคุมมลพิษ
(27 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารกรมควบคุมมลพิษ
(27 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแบระบบรักษาความปลอดภับ (ระบบโทรทัศน์วงจรปิด) อาคารกรมควบคุมมลพิษ
(27 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ อาคารกรมควบคุมมลพิษ
(27 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบริการงานสุขอนามัยภัณฑ์ ชั้น 1-3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
(27 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง DRY TYPE (แบบมาตราฐาน)
(27 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการนำสื่อมวลชนจัดทำข่าวนอกสถานที่ การจัดการสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดแหนองคาย
(6 สิงหาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
(19 มิถุนายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมพื้นคอลกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณหน้าอาคารจุดตรวจและยกเลิกคำสั่งห้ามใช้
(14 มิถุนายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่และระบบระบายอากาศอาคารกรมควบคุมมลพิษ
(12 มิถุนายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำผิวดิน เพื่อประเมินคุณภาพน้ำในคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน จำนวน ๕๖๑ ตัวอย่าง
(11 มิถุนายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อหัววัดปริมาณสารอินทรีย์ในรูปบีโอดี (BOD) จำนวน ๓ ชุด
(5 มิถุนายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร
(5 มิถุนายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน ๓๒๔ ตัวอย่าง
(5 มิถุนายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (Afer Action Review: AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2561
(1 มิถุนายน 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงโรงพักขยะ อาคารกรมควบคุมมลพิษ
(18 พฤษภาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานในภาพรวม คพ. ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม
(15 พฤษภาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 กรมควบคุมมลพิษ
(8 พฤษภาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจการและบังคับการ
(16 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน ๕๔๐ ตัวอย่าง
(16 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ
(16 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์แบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560
(14 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตะกอนดิน และสัตว์น้ำ กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
(13 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงจอแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศ ณ จังหวัดยะลา จำนวน ๑ เครื่อง
(13 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเครื่องวัดระดับเสียง ยี่ห้อ 01dB รุ่น DUO จำนวน ๑ เครื่อง
(13 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 สถานี
(13 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 36 รายการ
(6 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ
(6 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ บริเวณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
(6 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ บริเวณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
(6 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(6 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเครื่องสารองแรงดันไฟฟ้า ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชลประทานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
(6 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องวัดสารปรอทของหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ คันที่ 1
(6 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดเสาตรวจวัดระดับเสียงอากาศยาน จำนวน ๒ ชุด กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(6 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเครื่องวัดควันดาระบบวัดความทึบแสง (Opacity meter) ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ จำนวน ๑ เครื่อง
(6 มีนาคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อโปรแกรมสำหรับงานโสตทัศนวัสดุและงานผลิตสื่อ จำนวน 3 ชุด
(26 กุมภาพันธ์ 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างอุปกรณ์ควบคุมการไหลของอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20 กุมภาพันธ์ 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จำนวน ๑ คน
(19 กุมภาพันธ์ 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ และตรวจเช็คพร้อมซ่อมระบบเครื่องยนต์
(06 กุมภาพันธ์ 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างจัดประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนครั้งที่ ๒๐ และการประชุมคณะทางานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 20
(01 กุมภาพันธ์ 2561)
การเปิดเผยราคากลาง การจัดพิมพ์ วารสารข่าวสารอันตรายและของเสีย (HSWM Newsletter) ประจำปี 2561
(01 กุมภาพันธ์ 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท จำนวน ๑ คน
(24 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร 1 ตำแหน่ง
(24 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนแพคกิ้งเกจวาล์วน้ำของท่อดับเพลิง อาคารกรมควบคุมมลพิษ และอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
(23 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย ลาน D อาคารกรมควบคุมมลพิษ
(23 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมสติ๊กเกอร์รอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(17 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมสติ๊กเกอร์รอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(17 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณกรมประชาสัมพันธ์ 2 เครื่อง กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(17 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ฝ่ายตรวจการและบังคับการ
(16 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ฝ่ายตรวจการและบังคับการ
(16 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ฝ่ายตรวจการและบังคับการ
(16 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
(15 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 21 รายการ
(15 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างผลิตนิทรรศการและสถานที่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
(10 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบรายงานคุณภาพอากาศ เว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น Air4Thai
(10 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด
(10 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างเคลื่อนย้ายและชุดเตรียมตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยอัตโนมัติ
(9 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โมบายคันที่ 6
(08 มกราคม 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับดำเนินการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม จำนวน ๓ รายการ
(27 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการงานจ้างปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียบนน้ำผิวจราจร โครงการระบบรวบรวมและระบบบัดน้ำเสียเขตควบคุุมลพิษ จ.สมุทรปราการ
(21 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
(19 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(19 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดจ้างซ่อมสีและติดสติ๊กเกอร์รอบตัวรถ
(19 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามแผนบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านหนังสือพิมพ์
(18 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำ และพืชผัก จำนวน ๔๐๐ ตัวอย่าง กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
(18 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน 906 ตัวอย่าง กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
(18 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(15 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(15 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(15 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดทำแผนที่สถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทย ปี 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
(15 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หลอดเก็บตัวอย่างชนะด DNPH-coated Cartridge ประจำปีงบประมาณ 2561
(15 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
(13 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
(13 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 37 รายการ
(13 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจการและบังคับการ
(13 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์หลักเกณฑ์และแนวทางวิชาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 5 เรื่อง
(13 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำ และพืชผัก จำนวน ๔๐๐ ตัวอย่าง กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
(12 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำ และพืชผัก จำนวน ๔๐๐ ตัวอย่าง กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
(12 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ บริเวณเทศบาลทุ่งสะเดา จ.ฉะเชิงเทรา กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(12 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศคันที่ 5 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(12 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 119 รายการ
(8 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(8 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณสำนักงานเกษตรระยอง
(8 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(8 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการตรวจเช็คพร้อมบำรุงรักษารถยนต์ และตรวจเช็คพร้อมซ่อมระบบเครื่องรถยนต์
(7 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการเช่าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบใยแก้วนำแสง
(7 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการโครงการนำสื่อมวลชนจัดทำข่าวนอกสถานที่ การเรียมตัวป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2561
(1 ธันวาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการประเมินและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(29 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ
(29 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดระดับเสียงยี่ห้อ Larson Davis รุ่น ๘๒๔ จำนวน ๒ เครื่อง
(27 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างตรวจเช็คเปลี่ยนยางรถยนต์
(24 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 17 รายการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
(24 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(22 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดสารปรอท (Mercury: Hg) ในบรรยากาศ
(20 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากระยะไกลแบบเคลื่อนที่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
(20 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศแบบ อัตโนมัติ (Auto-GC Service Contract) ยี่ห้อ Chromatotec
(20 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ของศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(17 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวม คพ. ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม
(17 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพื้นลามิเนต กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(17 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จำนวน 20 เครื่อง
(15 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนาน 8 สถานี
(15 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสารที่ละลายได้ทั้งหมด แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
(14 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
(14 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
(14 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดวิเคราห์ปริมาณแคทไอออนและแอนไอออนแบบอัตโนมัติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
(14 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ฟอสฟอรัสและฟอตเฟตในตัวอย่างน้ำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
(14 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวิเคราะห์สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
(14 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 26 สถานี
(14 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล (แบคทีเรีย)
(14 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล ตะกอนดิน และ เนื้อเยื่อสัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ
(14 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน ๒ รายการ
(14 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
(13 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างตรวจสอบคุณภาพการทำงานของระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แบบอัตโนมัติ (Audit Contract)
(13 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบการรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ aqmthai
(13 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๖๑ สถานี ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๕ วัน กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
(9 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน ๑ รายการ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
(8 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงกาจรัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุเฉพาะเครื่องมือ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
(8 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภททั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
(8 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารมาตรฐาน ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
(8 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารมาตรฐานแก๊สผสม ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
(8 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องวัดการูดูดกลืนแสง จำนวน ๑ รายการ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
(8 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
(8 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแก๊สอัดความดัน ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
(8 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศในห้องปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
(8 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและพิมพ์จดหมายข่าว "หมายเหตุมลพิษประจำปี 2561" ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม คพ.
(3 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบเรียกรับส่งข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล EnvistraARM กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(3 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(1 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบัสดัก (Bus Duct) กรมควบคุมมลพิษ
(1 พฤศจิกายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ (Auto-GC Service Contract) ยี่ห้อ Synspec
(31 ตุุลาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด
(31 ตุุลาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบารุงอุปกรณ์ (Service Contract) จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(24 ตุุลาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จำนวน 2 คน ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก กรมควบคุมมลพิษ
(12 ตุลาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารศูนย์ควบคุมมลพิษ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จำนวน 1 คน ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก กรมควบคุมมลพิษ
(12 ตุลาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างทำระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
(9 ตุลาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงจัดการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 200 kVA
(9 ตุลาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซโอโซนในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
(5 ตุลาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารกรมควบคุมมลพิษ
(2 ตุลาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(2 ตุลาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน กองนิติกร
(29 กันยายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(29 กันยายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ฝ่ายช่วยอำนวยการนักบริหาร
(29 กันยายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
(29 กันยายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ฝ่ายคลังและพัสดุ
(29 กันยายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
(29 กันยายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 16 คน ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
(29 กันยายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 9 คน กองตรวจมลพิษ
(29 กันยายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน ด้านธุรการและด้านนิติกร ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
(29 กันยายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 21 คน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
(29 กันยายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 19 คน กองจัดการคุณภาพน้ำ
(29 กันยายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 10 คน ช่างเทคนิค และ ธุรการ สำนักจัดการคุณภาพอากาศ
(29 กันยายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน
(4 กันยายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เพื่อจัดทำศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
(4 กันยายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดพิธีเปิดงานประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาชายหาดท่องเที่ยว เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
(23 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(23 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
(23 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อขาตั้งอุปกรณ์ถังเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย
(23 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
(23 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของอากาศ
(23 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าบริการระบบ Call Center 1650
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ (safety) อาคารกรมควบคุมมลพิษ
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างคนสวน
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ กรมควบคุมมลพิษ
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารกรมควบคุมมลพิษ
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ กรมควบคุมมลพิษ
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย กรมควบคุมมลพิษ
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ กรมควบคุมมลพิษ
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบริการสุขอนามัยภัณฑ์ในห้องสุขา
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง Dry Type (แบบมาตรฐาน)
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี จำนวน ๕ ชุด
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยแบบพกพา จำนวน ๓ เครื่อง
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (cctv) จำนวน 4 ชุด และกล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว สำนักเลขานุการกรม
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต ครุภันฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน แบบอัตโนมัติสำหรับ ตรวจวัดภายนอกอาคาร จำนวน ๔ ชุด กรมควบคุมมลพิษ /กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน แบบอัตโนมัติสาหรับ ตรวจวัดภายนอกอาคาร จำนวน ๔ ชุด กรมควบคุมมลพิษ /กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
(22 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการถังเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหล ของอากาศ จำนวน ๑๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(21 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 10 รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองจัดการคุณภาพน้ำ
(18 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร
(18 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลระบบอาคารกรมควบคุมมลพิษ
(17 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมควบคุมมลพิษ
(17 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างพนักงานขับรถ กรมควบคุมมลพิษ
(17 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบรวมศููนย์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(15 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารกรมควบคุมมลพิษ
(11 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมเครื่องวัดความทึบแสงสำหรับควันดำ
(8 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ ประเภทเครื่องแก้ว
(8 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
(4 สิงหาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
(31 กรกฏาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และระบบไฟฟ้า จำนวน 2 สถานี กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(26 กรกฏาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับดำเนินการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม จำนวน 3 รายการ
(25 กรกฏาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อุคอมพิวเตอร์ กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
(19 กรกฏาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย จ.สระแก้ว กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(30 มิถุุนายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงระบบ call center 1650 กรมควบคุมมลพิษ
(26 มิถุุนายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างการออกแบบและจัดทำชุดนิทรรศการ “การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง” กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(26 มิถุุนายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์กรมควบคุุมลพิษ
(26 มิถุุนายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างแปลเอกสารของโครงการ Unitar Project on the Ratification and Early Implementation of the Minamata Convention on Mercury in Thailand (ฉบับภาษาอังกฤษ) กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
(26 มิถุุนายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแก๊สอัดความดัน จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen) ความดันใช้งาน 70-75 psig จำนวน 100 ถัง
(22 มิถุุนายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559 กรมควบคุมมลพิษ
(22 มิถุุนายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ
(22 มิถุุนายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ โครงการตรวจสอบแหล่งกำหนดมลพิษ จำนวน 1,878 ตัวอย่าง
(9 มิถุุนายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(30 พฤษภาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของสถานีโรงไฟฟ้าพระนครใต้ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(30 พฤษภาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ระบบท่อชักอากาศและระบบอุตุนิยมวิทยากองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(30 พฤษภาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารมาตรฐานแก๊สผสม จำนวน ๑ รายการ
(30 พฤษภาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเครื่องมือตรวจวัดพร้อมปรับเทียบ ทำความสะอาดระบบชักตัวอย่างอากาศ จำนวน 3 สถานี กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(30 พฤษภาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(26 พฤษภาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ วัสดุวิทยาศาสตร์สาหรับเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ Met One จำนวน ๑ รายการ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(24 พฤษภาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำเสีย โครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
(24 พฤษภาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(11 พฤษภาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมและปรับเทียบระบบ Chassis Dynamometer ห้องปฏิบัติการทดสอบรถจักรยานยนต์
(11 พฤษภาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
(11 พฤษภาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(8 พฤษภาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องวัดสารปรอท ของหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่คันที่ 1
(8 พฤษภาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
(8 พฤษภาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมห้องเก็บของ (เก็บอุปกรณ์สาหรับการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
(26 เมษายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อปั๊มดูดอากาศแบบติดตัวบุคคล (Personal Sampling Pump) จำนวน 2 เครื่อง
(26 เมษายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(25 เมษายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องมือตรวจวัดพร้อมปรับเทียบ ตรวจเช็คระบบปรับอากาศระบบท่อชักอากาศ และระบบอุตุนิยมวิทยา ของสถานีตรวจวัดบริเวณโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย แขวงการทางสมุทรสาคร และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
(25 เมษายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงเรียนนนทรีวิทยา บริเวณการเคหะชุมชนดินแดง และบริเวณเคหะชุมชนคลองจั่น
(19 เมษายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องมือตรวจวัดพร้อมปรับเทียบ ตรวจเช็คระบบปรับอากาศระบบท่อชักอากาศ และระบบอุตุนิยมวิทยา ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริเวณศาลากลางสมุทรปราการ และบริเวณบ้านพักอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ สมุทรปราการ
(19 เมษายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องมือตรวจวัดพร้อมปรับเทียบ ตรวจเช็คระบบปรับอากาศระบบท่อชักอากาศ และระบบอุตุนิยมวิทยา
( 7 เมษายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ ฝ่ายตรวจการและบังคับการ กรมควบคุมุมลพิษ
( 5 เมษายน 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2559 (จำนวน 2,300 เล่ม ภาษาไทย 1,800 เล่ม และภาษาอังกฤษ 500 เล่ม พร้อมซีดีรวมเนื้อหารายงานสถานการณ์มลพิษฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 500 ชุด)
( 29 มีนาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อขาตั้งอุปกรณ์ถังเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย จำนวน ๕ ชุด (เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ)
( 29 มีนาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะเวลา ๖ เดือน (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
( 29 มีนาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์และการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทย ปี 2559
( 29 มีนาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างรื้อถอนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โครงการระบบรวบรวมรวมน้ำเสียฯ จังหวัดสมุทรปราการ
( 27 มีนาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสร์ และเครื่องปรับอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 17 มีนาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 รายการ
( 16 มีนาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารเคมี ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
( 14 มีนาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน ๙๖๒ ตัวอย่าง กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
( 9 มีนาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ
( 7 มีนาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวม คพ. ได้แก่กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม
( 6 มีนาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ “แนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี”
( 3 มีนาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 1 มีนาคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างดำเนินการโครงการนำสื่อมวลชนจัดทำข่างนอกสถานที่ มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
( 27 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างดำเนินกิจกรรมการรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ประเภท
( 27 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานครบรอบ ๒๕ ปี กรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
( 27 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
( 24 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
( 24 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อ หลอดเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย ชนิด DNPH-coated Cartridge จำนวน ๕๐๐ ชิ้น
( 24 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศููนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
( 23 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการย้ายตู้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
( 23 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ระบบสำรองไฟและจ่ายสายไฟฟ้าฉุกเฉิน
( 22 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผา จำนวน ๘ ตัวอย่าง และเถ้าหนัก จำนวน ๔ ตัวอย่าง จากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
( 20 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการงานออกแบบและจัดทำวีดีทัศน์ ในหัวข้อ “ศาสตร์ของพระราชากับการแก้ไขปัญหา หมอกควันอาเซียนอย่างยั่งยืน
( 20 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างพิมพ์คู่มือเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 3 เรื่อง กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
( 16 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ “แนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี”
( 14 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารกรมควบคุมมลพิษ สำนักเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
( 7 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบรายงานคุณภาพอากาศ เว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น Air4Thai
( 7 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์ในสถานีตรวจวัดบริเวณชลประทานนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 7 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องมือตรวจวัดพร้อมปรับเทียบ ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ ระบบท่อชักอากาศ และทำความสะอาดโดยรอบสถานี กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 7 กุมภาพันธ์ 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างจัดประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนครั้งที่ ๖ และการประชุมคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ อนุภูมิภาคแม่โขง เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนครั้งที่ ๑๒
( 27 มกราคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติในการรายงานข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 3) จำนวน 2,000 เล่ม จำนวนเงิน 160,500 บาท
( 24 มกราคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางวิชาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน ๕ เรื่อง
( 23 มกราคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างผลิตนิทรรศการและจัดสถานที่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจาปี ๒๕๖๐
( 12 มกราคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างผลิตวีดิทัศน์ “การน้อมนาแนวพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานในระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา”
( 9 มกราคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารมาตรฐาน ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
( 5 มกราคม 2560)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
(4 มกราคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ด้านธุรการสวัสดิการ จำนวน 1 คน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม
(30 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
(29 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุสำหรับผลิตงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 82 รายการ
(28 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 5 ตัว
(28 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 823 ตัวอย่าง
(23 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ
( 19 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตะกอนดิน และสัตว์น้ำ จำนวน 270 ตัวอย่าง ภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐาน คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
(15 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการว่าจ้างการดำเนินงานโครงการนำสื่อมวลชนจัดทำข่าวนอกสถานที่ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดน่าน)
( 14 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล (แบคทีเรีย) จำนวน 1260 ตัวอย่าง
( 13 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 13 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างตรวจสอบคุณภาพการทางานของระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบ อัตโนมัติ และการตรวจวัดระดับเสียง Audit Contract) จำนวน ๕๖ สถานี หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศ แบบเคลื่อนที่ ๗ คัน และเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียง จำนวน ๒๒ เครื่อง
( 7 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดเตาให้ความร้อน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
( 7 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ สำหรับ BOD แขวงสำมเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ตู้
( 7 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์
( 7 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ
( 2 ธันวาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารมาตรฐานแก๊สผสม จำนวน 3 รายการ
( 30 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (Service Contract) จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 30 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 สถานี กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 30 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 6 สถานี กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 30 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานีตรวจวัดบริเวณโรงเรียนนนทรีวิทยา กทม
( 30 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
( 30 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 17 รายการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
( 25 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
( 25 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
( 23 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจการและบังคับการ
( 23 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒ รายการ
( 18 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
( 17 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย กรมควบคุมมลพิษ
( 15 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการย้ายตู้สถานีฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหมวดการทางบางขุนเทียนที่ ๒ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 14 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ
( 14 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบเรียกรับส่งข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล EnvistraARM
( 14 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
( 14 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศในห้องปฏิบัติการ
( 14 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อแก๊สมาตรฐาน สำหรับใช้งานกับเครื่องวิเคราะห์สารมลพิษไอเสียจากรถยนต์ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ
( 11 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการว่าจ้างการดำเนินงานจัดกิจกรรม ในงาน มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2016 save the world expo
( 11 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ คน ณ ห้องปฏิบัติการ ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี
( 9 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จานวน ๓ คน ณ ห้องปฏิบัติการ ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี
( 9 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดทำกล่องรับบริจาคอะลูมิเนียมโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทาขาเทียม พระราชทาน จำนวน 500 กล่อง
( 8 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทแก๊สอัดความดัน (ไนโตรเจนเหลว) จำนวน 1 รายการ
( 8 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน ๑๙๒ ตัวอย่าง กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
( 7 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของประเทศไทย ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา (Thai Water Quality)
( 7 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 16 เครื่อง
( 7 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี
( 7 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดทำกล่องรับบริจาคอะลูมิเนียมโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม พระราชทาน จำนวน 500 กล่อง
( 5 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-Visible Spectrophotometer)
( 3 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ คันที่ ๑ (Mercury Service Contract)
( 2 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะล และแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใน จำนวน ๑,๑๙๗ ตัวอย่าง
( 2 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะล ตะกอนดิน และเนื้อเยื่อสัตว์น้ำ จำนวน ๓ รายการ กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
( 2 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้ท้องน้ำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ เครื่อง
( 1 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด (11 รายการ) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
( 1 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ
( 1 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดตรวจวัดรบกวนเสียง จำนวน 1 ชุด
( 1 พฤศจิกายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อไส้กรอง สำหรับเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 3 กลุ่ม
( 31 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารกรมควบคุมมลพิษ
( 31 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดตรวจวัดเสียงรบกวน จำนวน 1 ชุด
( 28 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ
( 27 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๖๑ สถานี
( 28 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรื้อถอนตู้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๒ สถานี
( 25 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันและไขมันในตัวอย่างน้ำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
( 13 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ สาหรับ BOD แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ตู้
( 13 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
( 13 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดผลิตน้ำแบบ Reverse Osmosis แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
( 13 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเตาให้ความร้อน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
( 13 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดกรองตัวอย่างจุลินทรีย์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
( 13 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศแบบ อัตโนมัติ (Auto-GC Service Contract)
( 12 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงยานพาหนะ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 12 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 12 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการงานจ้างเหมาโครงการรวบรวมและบำบัดน้ำเสียน้าที่รักษาความปลอดภัย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
( 3 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ (Safety)
( 3 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของกรมควบคุมมลพิษ
( 3 ตุลาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ฝ่ายการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
( 30 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (จำนวน 6 คน) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
( 30 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
( 30 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการและนิติกร (ศปวล.)
( 30 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 คน กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
( 30 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
( 30 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ
( 30 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อและติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 7 สถานี
( 30 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน
( 30 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดสารมลพิษ Aldehyde จากไอเสียรถยนต์ ระบบ Fourier Transform infrared Spectroscopy (FTIR) ตำบลรังสิต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง
( 30 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย จำนวน 15 คน
( 29 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี จำนวน 5 ชุด
( 29 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงและปรับเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัด (service contract) ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ๒๓ สถานี
( 29 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน จำนวน ๒ ชุด
( 29 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมห้องเก็บของ (อุปกรณ์สำหรับการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ห้อง
( 29 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
( 28 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวีดิโอคุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด
( 28 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
( 28 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของอาคารกรมควบคุมมลพิษ
( 28 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดควันดำ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
( 27 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และห้องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 6 ชุด
( 27 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดลำโพง Amp ภาคสนาม จำนวน ๑ ชุด
( 22 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS ขนาด 80 kVA ของระบบควบคุมอุณหภูมิและความดัน ห้องปฏิบัติการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จำนวน 1 เครื่อง
( 27 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อ- เครื่องจ่ายน้ำผลไม้ จำนวน 3 เครื่อง หม้อต้มน้ำไฟฟ้าระบบดิจิตอล จำนวน 1 ถัง และพัดลมไอน้ำ จำนวน 6 เครื่อง
( 21 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 11 รายการ
( 21 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงADSLและระบบใยแก้วนาแสง (FTTx) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
( 21 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงจากอากาศยาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชุด
( 20 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ของอาคารกรมควบคุมมลพิษ และอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
( 19 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมและเครื่องควบคุมเสียง พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม ๓๐๒ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕ รายการ
( 15 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดนครราชสีมา
( 13 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน แบบอัตโนมัติ พร้อมตู้ สำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร จำนวน ๒ ชุด
( 13 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน จำนวน ๔ ชุด
( 13 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
( 9 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลระบบอาคารกรมควบคุมมลพิษ
( 9 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลระบบอาคารกรมควบคุมมลพิษ
( 8 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสแบบรวมศูนย์
( 8 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างการดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
( 8 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าให้บริการ การเชื่อมต่ออินเทอร์เนตผ่านวงจรสื่อสารความเร็วสูง
( 8 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการว่าจ้างคนดำเนินงานโครงการนำสื่อมวลชนจัดทำข่าวนอกสถานที่ การจัดการสารเคมีทางการเกษตรและการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน
( 7 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
( 7 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างคนสวน
( 7 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรสื่อสารความเร็วสูง
( 6 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ของกรมควบคุมมลพิษ
( 6 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัย ของอาคารกรมควบคุมมลพิษ (ระบบโทรทัศน์วงจรปิด)
( 6 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง DRY TYPE (แบบมาตรฐาน)
( 6 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงลานจอดรถจักรยาน ของอาคารกรมควบคุมมลพิษ
( 5 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมถังเก็บตัวอย่างอากาศ (Canister) จำนวน ๑๓ ถัง
( 5 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
( 5 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงกระจกหน้าต่างบานเลื่อนพร้อมกรอบอลูมิเนียม
( 5 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
( 5 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 คน
( 5 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวม คพ. ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม
( 2 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นห้อง อาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 13 ห้อง
( 2 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการประมวลผลคุณภาพอากาศ ๑ ชุด
( 1 กันยายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน 9 รายการ
( 31 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมวาล์วและท่อน้ำประปา ภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ
( 30 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560
( 30 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 22 คน
( 23 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 22 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของอาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๔ ห้อง
( 17 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕๙ รายการ
( 17 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของสถานีบริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 15 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ระบบสำรองไฟและจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS)
( 15 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของสถานีศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ
( 11 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำคู่มือของศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เรื่อง
( 10 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจการและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ
( 10 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
( 10 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของสถานีทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 9 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
( 3 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
( 1 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสำหรับจ้างจัดทำข้อมูลนำเข้าการพยากรณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยแบบจำลอง WRF-chem
( 1 สิงหาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ ของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 29 กรกฎาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราจ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง กรมควบคุมมลพิษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
( 28 กรกฎาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
( 14 กรกฎาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อก๊าซมาตรฐาน สำหรับใช้งานกับเครื่องวิเคราะห์สารมลพิษ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ
( 13 กรกฎาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษเก็บตัวอย่างสารมลพิษอนุภาค เพื่อใช้สำหรับทดสอบรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ จำนวน ๑๐ กล่อง
( 13 กรกฎาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
( 12 กรกฎาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของสถานีบริเวณรพ.สต.บ้านสบป้าด จ.ลำปาง
( 8 กรกฎาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน
( 5 กรกฎาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมลิฟต์ กรมควบคุมมลพิษ จำนวน 71 รายการ
( 28 มิถุนายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น Air4Thai ประจำปี 2559
( 27 มิถุนายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้กับเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง (กระดาษกรอง จำนวน 3 รายการ)
( 24 มิถุนายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 37 รายการ
( 20 มิถุนายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติในการรายงานข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 2)
( 17 มิถุนายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติในการรายงานข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,000 เล่ม
( 1 มิถุนายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณการเคหะชุมชนห้วยขวาง
( 31 พฤษภาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของสถานีตรวจวัดฯบริเวณ ม.กรุงเทพ
( 31 พฤษภาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดระดับเสียง
( 31 พฤษภาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า ของอาคารปฏิบัติการควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
( 27 พฤษภาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 3 รายการ
( 17 พฤษภาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 555 ตัวอย่าง
( 17 พฤษภาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี
( 5 พฤษภาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล ตะกอน และเนื้อเยื่อสัตว์น้ำ กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
( 2 พฤษภาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจการและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ
( 2 พฤษภาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ.ระยอง กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 29 เมษายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมระบบปรับอากาศและปรับสภาวะแวดล้อมของการทดสอบ หมายเลขครุภัณฑ์คพ. ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๒-๗/๒๕๔๒ ห้องทดสอบรถยนต์เบนซิน จำนวน ๑ ระบบ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 25 เมษายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
( 25 เมษายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวอลเปเปอร์พร้อมติดตั้งและจัดซื้อแผ่นยางปูพื้นพร้อมติดตั้งฯ
( 25 เมษายน 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมระเบียงชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
( 30 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
( 30 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
( 30 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมระบบปรับอากาศและปรับสภาวะแวดล้อมของการทดสอบ หมายเลขครุภัณฑ์คพ.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๒-๔/๒๕๔๒ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ จำนวน ๑ ระบบ
( 25 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23 รายการ
( 25 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง คพ.
( 24 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงรถสามล้อไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ใช้บรรทุกสิ่งของสัมภาระจำนวน 2 คัน
( 21 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
( 18 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล (โลหะหนัก แบคทีเรีย สารอาหาร สารแขวนลอย และแพลงก์ตอน) จำนวน ๒๖๒ ตัวอย่าง และตะกอนดิน (โลหะหนัก องค์ประกอบดิน ส่วนประกอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมในดิน) จำนวน ๗๒ ตัวอย่าง
( 17 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวมของ คพ. ได้แก่กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม
( 15 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
( 11 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผาจำนวน ๘ ตัวอย่าง และเถ้าหนักจำนวน ๘ ตัวอย่างจากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
( 11 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
( 3 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการกิจกรรมนำสื่อมวลชนจัดทำข่าวนอกสถานที่ (press tour) ปี 2559
( 2 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 1 มีนาคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างจัดประชุมคณะทางานอาเซียนเพื่อยกร่างโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Haze-Free Roadmap)
( 29 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 24 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
( 24 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน ๑๐๖ ตัวอย่าง
( 16 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์และการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทย ปี 2558
( 11 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ฝ่านการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม คพ.
( 10 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน กองจัดการคุณภาพน้ำ คพ.
( 10 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย คพ.
( 10 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการและด้านกฎหมาย จำนวน 2 คน (ศปวล.) คพ.
( 10 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนาน 1 คน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักเลขานุการกรม คพ.
( 10 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนาน 9 คน กองตรวจมลพิษ คพ.
( 10 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนาน 2 คน กองตรวจมลพิษ คพ.
( 10 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ด้านสิ่งแวดล้อม จำนาน 6 คน ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม คพ.
( 10 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนาน 6 คน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม คพ.
( 10 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนาน 3 คน ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักเลขานุการกรม คพ.
( 10 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนาน 2 คน ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักเลขานุการกรม คพ.
( 10 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนาน 3 คน ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม คพ.
( 10 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ
( 10 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 คน กองจัดการคุณภาพน้ำ คพ.
( 10 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 รายการ
( 9 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์และอนินทรีย์ในบรรยากาศ ด้วยระบบอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
( 5 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดทำกล่องรับบริจาคอะลูมิเนียมโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
( 5 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางวิชาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 5 เรื่อง
( 4 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล (แบคทีเรีย) จำนวน ๑,๒๑๒ ตัวอย่าง
( 3 กุมภาพันธ์ 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่ในศูนย์บริการประชาชน
(28 มกราคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
(27 มกราคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ “รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๘”
(15 มกราคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแก๊สอัดความดัน
(13 มกราคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องเก็บตัวอย่างสารมลพิษอากาศ Air Toxic จานวน 8 เครื่อง
(12 มกราคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำ และพืชผัก จำนวน ๓๒๐ ตัวอย่าง
(11 มกราคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมถังเก็บตัวอย่างอากาศจานวน ๑๘ ถัง
(11 มกราคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างตรวจสอบคุณภาพการทำงานของระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ (Audit Contract)
(8 มกราคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (Service Contract)จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
(8 มกราคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ ์)จำนวน 28 รายการ
(8 มกราคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
(8 มกราคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างูแลและบำรุงรักษาระบบรายงานคุณภาพอากาศผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์สื่อสาร แบบพกพา (Air4thai)
(6 มกราคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์และอนินทรีย์ในบรรยากาศ ด้วยระบบ อินฟราเรด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
(1 มกราคม 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ 2559
(30 ธันวาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงานและวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 75 รายการ
(29 ธันวาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้ง ชั้น 2-3 และ ชั้น 11 - 15 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
(29 ธันวาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารเคมี
(23 ธันวาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3 รายการ
(23 ธันวาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28 รายการ
(23 ธันวาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19 รายการ
(23 ธันวาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารมาตรฐานแก๊สผสม 25 ชนิด
(23 ธันวาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(22 ธันวาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารมาตรฐาน
(21 ธันวาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน2 รายการ
(16 ธันวาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ
(15 ธันวาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวม ของ คพ. ประเภทถ่ายเอกสาร A4
(4 ธันวาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างปรับปรุงรักษาระบบสารสนเทศในห้องปฏิบัติการ
(27 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์
(26 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/Ms)
แบบเคลื่อนที่ จังหวัดระยอง จำนวน 1 เครื่อง

(25 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทเฉพาะเครื่องมือ
(25 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558 กรมควบคุมมลพิษ
(25 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ (Auto-GC Service Contract) 4 รายการ
(19 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล ตะกอนดิน และเนื้อเยื่อสัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ
(19 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
(19 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัดสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ
(16 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าฯ
(16 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารกรมควบคุมมลพิษ อาคารห้องปฏิบัติการและอาคารจุดตรวจและยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(13 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานสาหรับอาคารศูนย์ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
(10 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการดูแล ตรวจสอบ และบารุงรักษาระบบเรียกรับส่งข้อมูลด้วยโปรแกรม EnvistraARM
(9 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองปริมาตรสูง) จานวน ๓ ชุด
(9 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บริเวณแขวงการทางสมุทรสาคร จานวน 5 รายการ
(9 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการเช่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL สาหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จานวน 33 สถานี
(9 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการปจัดจ้างปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ จังหวัดปทุมธานี
(9 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการประกาศราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี 2559
(2 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ คน ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ จากยานพาหนะ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
(2 พฤศจิกายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระบบการทางานแบบ Dichotomous จำนวน ๒ ชุด
(29 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 2 รายการ
(29 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติในการรายงานข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(27 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟท์ของกรมควบคุมมลพิษ
(27 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างระบบชิลเลอร์เครื่องปรับอากาศระบบแพคเกจและเครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วนของกรมควบคุมมลพิษ
(27 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างคนสวน
(27 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ (Safety)
(27 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
( 26 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือฉบับประชาชนเพื่อประสานงานการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
( 22 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทำชุดปั๊มเก็บตัวอย่าง Filter Pack จำนวน 5 ชุด
( 21 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการโครงการบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๖๑ สถานี ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๕ วัน
( 20 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัด (service contract) ในสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
( 20 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
( 20 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทำระบบฐานข้อมูลการประสานงานและเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
( 20 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี
( 19 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน
( 19 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จานวน 5 สถานี
( 19 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงจากอากาศยาน จำนวน 2 ชุด
( 19 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
และรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ

( 19 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน ๓๒ เลขหมาย
( 15 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน
( 13 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดกลิ่น (Olfactometer Unit) จำนวน 1 ชุด
( 14 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ
( 13 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างดำเนินงานซ่อมบำรุง และปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ (Service . Contract) ในสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น (เสาสูง ๑๐๐ เมตร)
( 12 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน (เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น ละอองปริมาตรสูง) จำนวน ๔ ชุด
( 5 ตุลาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลระบบอาคารกรมควบคุมมลพิษ
( 24 กันยายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรสื่อสารความเร็วสูง
( 24 กันยายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
( 24 กันยายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี
( 20 กันยายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
( 11 กันยายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
( 11 กันยายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมถังเก็บตัวอย่างอากาศ(Canister) โดยวิธีพิเศษ
( 4 กันยายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 1 งาน
( 4 กันยายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารกรมควบคุมมลพิษ
( 3 กันยายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงยานพาหนะ จำนวน 2 ชุด
( 2 กันยายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง
( 2 กันยายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 22 คน
( 2 กันยายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 อัตรา
( 28 สิงหาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันและปรับเทียบ ระบบ Chassis Dynamometer
( 19 สิงหาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และก๊าซมาตรฐาน
( 17 สิงหาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ CBFCM จำนวน 1 คน
( 27 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ CBFCM จำนวน 1 คน งบประมาณ 2558
( 27 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หลอดเก็บตัวอย่างอากาศชนิด DNPH-coated Cartridge ประจำปี งบประมาณ 2558
( 27 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องเย็นเก็บรักษาสภาพตัวอย่าง
( 27 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จำนวน 50 จุด
( 23 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างทาสีภายในและภายนอกอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
( 23 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมพาทิชั่น จำนวน 159 แผ่น
( 22 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารเคมี จำนวน 3 กลุ่ม
( 21 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ
( 16 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารมาตรฐาน
( 14 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
( 10 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งของอาคารปฏิบัติการควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศูนย์ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง)
( 10 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
( 9 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องวัดระดับเสียงยี่ห้อ 01dB รุ่น Duo จำนวน ๓ เครื่อง
( 8 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของอากาศ (mass flow meter) จานวน ๒ ชุด
( 7 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงกระจกหน้าต่างพร้อมกรอบ อาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 658 บาน
( 6 กรกฎาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทาสีภายในและภายนอกอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
( 30 มิถุนายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 7 รายการ
( 30 มิถุนายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หลอดเก็บตัวอย่างอากาศชนิด DNPH-coated Cartridge ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘
( 29 มิถุนายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ “รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2557” (จำนวน 2,400 เล่ม)
( 26 มิถุนายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ CBFCM ด้านธุรการและการเงิน จำนวน 1 คน
( 23 มิถุนายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 3,000 รีม
( 22 มิถุนายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 7100 รีม
( 12 มิถุนายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภททั่วไป จำนวน 3 กลุ่ม
( 9 มิถุนายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทย ปี 2556-2557 จำนวน 1,200 เล่ม
( 25 พฤษภาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ “รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๗”
( 25 พฤษภาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันและปรับเทียบ ระบบเครื่องมือวิเคราะห์ไอเสียและระบบควบคุมประมวลผลส่วนกลาง ห้องทดสอบรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
( 25 พฤษภาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และวิเคราะห์ข้อขัดข้องเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง
( 22 พฤษภาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแก๊สอัดความดัน จำนวน 3 รายการ
( 19 พฤษภาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( 18 พฤษภาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าและรักษาแรงดันไฟฟ้า ขนาด 20 KVA จำนวน 4 ชุด
( 8 พฤษภาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันและปรับเทียบ ระบบ Chassis Dynamometer จานวน 4 ห้องทดสอบ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
( 28 เมษายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ จำนวน 10 ชุด
( 1 เมษายน 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19 รายการ
( 24 มีนาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาจ้างเหมาบริการ จ้างซ่อมพื้นกระเบื้อง บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 2-3 กรมควบคุมมลพิษ
( 23 มีนาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง
( 18 มีนาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับอาคารยกเลิกเครื่องหมายห้ามใช้ยานพาหนะ จำนวน 4 ชุด
( 11 มีนาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาซื้อตู้ควบคุมระบบสัญญาณเพลิงไหม้พร้อมติดตั้งภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 1 ชุด
( 11 มีนาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาจ้างเหมาบริการจ้างซ่อมระบบจ่ายน้ำดับเพลิง และซ่อมเครื่องสูบน้ำอาคารกรมควบคุมมลพิษ
( 9 มีนาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน จำนวน 2 ห้อง
( 6 มีนาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาจ้างดำเนินการตรวจสอบคุณภาพทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 62 สถานี
( 3 มีนาคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเสาสำ หรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ ชุด
( 25 กุมภาพันธ์ 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 กลุ่ม
( 6 มกราคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทแก็สอัดความดัน จำนวน 2 รายการ
( 20 มกราคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รายการที่ 5 ชุดวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณไอออนและการนำไฟฟ้าในน้ำ จำนวน 1 ชุด
( 19 มกราคม 2558)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2
( 24 ธันวาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นห้องทำงานกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 5 ห้อง
( 23 ธันวาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ CBFCM
( 18 ธันวาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
( 17 ธันวาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (รายการย่อยที่ 1 ชุดเตรียมตัวอย่างของแข็ง และรายการย่อยที่ 2 ชุดวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณไอออนและการนำไฟฟ้าในน้ำ จำนวน 2 ชุด
( 1 ธันวาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการขยะของประเทศไทย
( 1 ธันวาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 รายการ
( 26 พฤศจิกายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
( 24 พฤศจิกายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารมาตราฐาน
( 19 พฤศจิกายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวมของ คพ. ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร
( 17 พฤศจิกายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อชุดไมโครโฟนและเครื่องควบคุมเสียง พร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุมกรมควบคุมมลพิษ
( 17 พฤศจิกายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ (Safety) ของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 1 งาน
( 31 ตุลาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างหน่วยประสานงานพื้นที่ลุ่มน้ำนำร่อง (Field Coordination Unit) โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่า ของระบบนิเวศ (CBFCM)
( 28 ตุลาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัด (service contract) ในสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
( 27 ตุลาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๗๕ สถานี
( 24 ตุลาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๑ ชุด (๖ รายการ)
( 20 ตุลาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างวัเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศที่เก็บด้วยถังเก็บตัวอย่าง (Canister) จำนวน 140 ถัง
( 13 ตุลาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
( 10 ตุลาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
( 10 ตุลาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล (ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ขยายภาพระยะปกติ และระยะไกล)
( 6 ตุลาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เก็บตัวอย่างตะกอนดินแบบแท่ง (Core Sample)
( 6 ตุลาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจาปี ๒๕๕๗ กรมควบคุมมลพิษ
( 30 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งและรื้อถอนระบบเครื่องปรับอากาศของอาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๗ ระบบ (ชั้น ๒,๕,๗,๘,๑๐,๑๒,๑๓)
( 29 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง จำนวน 1เครื่อง
( 24 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยตัวอย่างอัตโนมัติ (Microwave digestion) จำนวน ๑ เครื่อง
( 24 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ชุด
( 24 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน จำนวน ๑ ชุด
( 24 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
( 23 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างถ่ายเอกสารพร้อมบรรจุซองสำหรับการประชุมมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย ของประเทศ
( 22 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ จำนวน ๑ ชุด
( 19 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยทีละหลายธาตุ จำนวน ๑ เครื่อง
( 18 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำและดิน จำนวน ๑ ชุด และชุดเตรียมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs)ในตัวอย่างอากาศ(TDT) จำนวน 1 ชุด จำนวน 2 รายการ
( 15 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย
( 12 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล(ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ขยายภาพระยะ ปกติ และระยะไกล)
( 12 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
( 12 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมสั่งให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติ (ATS) พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงตู้ระบบควบคุมระบบไฟฟ้า (Load Center) ภายในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
( 11 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของอาคารกรมควบคุมมลพิษและ ห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๑๒ ห้อง
( 10 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ชนิดตั้งโต๊ะ
( 10 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction : XRD) .
( 10 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดรังสีความปนเปื้อน
( 10 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา
( 10 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ เครื่องเตาให้ความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง
( 8 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมติดตั้งระบบล๊อคประตุอัตโนมัติ จำนวน 12 ชุด
( 3 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการดูแลและบำรุงรักษาระบบประมวลผลและรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการ เตือนภัย (EIS)
( 3 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
( 3 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบซิลเลอร์เครื่องปรับอากาศระบบแพคเกจและเครื่องปรับอากาศแยก ส่วนของกรมควบคุมมลพิษ
( 2 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ของกรมควบคุมมลพิษ
( 2 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดูแลระบบอาคารกรมควบคุมมลพิษ
( 2 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
( 2 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 4 ห้อง
( 2 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๒ คน
( 1 กันยายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างน้ำฝนแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด
( 27 สิงหาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง
( 27 สิงหาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสแบบรวมศูนย์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย
( 26 สิงหาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการระบบปรับอากาศพร้อม ของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
( 25 สิงหาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดหาชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี จำนวน ๒ ชุด
( 25 สิงหาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการระบบรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Real Time ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ๕ สถานี
( 25 สิงหาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการหน่วยตรวจสอบป้องกันมลพิษฉุกเฉินจากสารเคมี (รายการย่อย จ้างทำตู้เหล็กสำหรับ จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือการตรวจสอบป้องกันมลพิษฉุกเฉินจากสารเคมี บนรถยนต์ เอนกประสงค์ จำนวน 3 ตู้)
( 21 สิงหาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 5 สถานี
( 21 สิงหาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ในพื้นที่สูง จำนวน ๑ คัน
( 21 สิงหาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ สถานี
( 21 สิงหาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น (เสาสูง ๑๐๐ เมตร) จำนวน ๔ สถานี
( 19 สิงหาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีพิเศษ จำนวน ๔ คัน
( 18 สิงหาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
( 31 กรกฎาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ
( 30 กรกฎาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของอาคารกรมควบคุมมลพิษและอาคารห้องปฏิบัติการจำนวน ๑๒ ห้อง
( 30 กรกฎาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด
( 29 กรกฎาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล ตะกอนดิน และเนื้อเยื่อสัตว์น้ำ จำนวน ๓๒๓ ตัวอย่าง
( 28 กรกฎาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ระบบสำรองไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ประจำอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
( 23 กรกฎาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๒๒ คน
( 17 กรกฎาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและสายต่อสัญญาณพร้อมติดตั้ง ภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ
(26 มิถุนายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1 บริเวณฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
(16 มิถุนายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างปรับปรุงเบาะรถยนต์ จำนวน ๒ คัน
(8 พฤษภาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556 จำนวน 2,200 เล่ม
(18 มิถุนายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ห้องอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๑ อาคารกรมควบคุมมลพิษ
(18 มิถุนายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุม จำนวน ๒ รายการ
(18 มิถุนายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หลอดเก็บตัวอย่างชนิด DNPH-Coated Cartridge ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
(30 พฤษภาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง จ้างดำเนินการสำหรับการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือ Mekong-Danube ด้านการบริหารจัดการน้ำกับเครือข่ายลุ่มน้ำระหว่างประเทศและคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองลุ่มน้ำดานูบ (International Commission for the Protection of the Danube River : ICPDR) ณ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
(29 พฤษภาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และก๊าซมาตรฐาน
(03 มิถุนายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และก็าซมาตราฐาน สำหรับเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ จำนวน ๕ ประเภท
(24 มีนาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล (โลหะหนัก) จำนวน ๗๐๐ ตัวอย่าง
(4 เมษายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่
(21 เมษายน 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการหน่วยตรวจสอบป้องกันมลพิษฉุกเฉินจากสารเคมี จำนวน ๓ หน่วย แยกออกเป็น ๖ กลุ่ม
(14 พฤษภาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดพิมพ์คู่มือด้านการจัดการของเสียอันตราย และการออกแบบและจัดพิมพ์เอกสาร วิชาการเรื่อง “อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการ กำจัด
(17 มีนาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตาม กฎกระทรวง ภายใต้มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(3 มีนาคม 2557)
การเปิดเผยราคากลาง การจัดทำ (ร่าง) คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร (ผลผลิตที่ ๑ พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ กิจกรรมหลักที่ ๔ การติดตาม ประเมินผลและรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการที่ ๕.๗ การศึกษามลพิษทางอากาศในอาคาร (Indoor Air Pollution)
(12 กุมภาพันธ์ 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(10 กุมภาพันธ์ 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารเคมีและสารมาตรฐาน
(6 กุมภาพันธ์ 2557)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ CBFCM กองแผนงานและ ประเมินผล จำนวน ๑ คน
(19 ธันวาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการด้านธุรการและการเงิน จำนวน ๑ คน
(17 พฤศจิกายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล (แบคทีเรีย) จำนวน 708 ตัวอย่าง
(12 พฤศจิกายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
(8 พฤศจิกายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (Service Contract) จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
(7 พฤศจิกายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารมาตรฐานแก๊สผสม
(5 พฤศจิกายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างดำเนินงานซ่อมบำรุง และปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ (Service Contract) ในสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น (เสาสูง ๑๐๐ เมตร)
(5 พฤศจิกายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างย้ายจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่
(30 ตุลาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๔๙ สถานี ระยะเวลา ดำเนินการ ๒๘๕ วัน
(28 ตุลาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างตรวจสอบคุณภาพการทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
(30 ตุลาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS)
(28 ตุลาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลผลิต: พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ
กิจกรรมหลักที่ ๒: ป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินมลพิษจากอุบัติภัยในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม
หมวดงบลงทุน: ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ

(21 ตุลาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลผลิต: พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ
กิจกรรมหลักที่ ๒: ป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินมลพิษจากอุบัติภัยในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม
หมวดงบลงทุน: ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์

(21 ตุลาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง การปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 6 สถานี
(21 ตุลาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน 675 ตัวอย่าง
(9 ตุลาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารเคมีและสารมาตรฐาน
(3 ตุลาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภททั่วไป จำนวน 2 กลุ่ม
(3 ตุลาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทแก๊สอัดความดัน จำนวน ๔ รายการ
(2 ตุลาคม 2556)
การเปิดเผยราคากลาง ระบบรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Real Time ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ๑๒ สถานี
(27 กันยายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างซ่อมบารุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ (service contract) ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
(26 กันยายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง หน่วยตรวจสอบป้องกันมลพิษฉุกเฉินจากสารเคมี จำนวน ๓ หน่วย
(20 กันยายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงจอแสดงผลคุณภาพอากาศ ๑ จอ
(17 กันยายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน ๒๐๐ ตัวอย่าง
(17 กันยายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน
(10 กันยายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างของแข็งสำหรับวิเคราะห์สารพิษแบบอัตโนมัติ
(6 กันยายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดวิเคราะห์สารปรอทแบบอัตโนมัติ ๑ ชุด
(5 กันยายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหลายธาตุ จำนวน ๑ ชุด
(5 กันยายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใตดิ้น
(2 กันยายน 2556)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพน้ำเคลื่อนที่
(2 กันยายน 2556)ปรับปรุงล่าสุด: 19 มี.ค. 63 เวลา 10:29:49

Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.