pcd.go.th
ขนาดอักษร |
วิดีทัศน์แนะนำห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คลองหก จังหวัดปทุมธานี
มลพิษจากยานพาหนะ
วันที่ : 12 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มลพิษหมอกควันในประเทศไทย
มลพิษทางอากาศข้ามแดน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการเสียงสนามบินอย่างสมดุล ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องวัดระดับเสียง การสอบเทียบ และการนำผลการสอบเทียบไปใช้ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ กรมควบคุมมลพิษ
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 7