pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ผลการดำเนินงาน EEC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

  1. ติดตามตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนกรณีชาวบ้าน หมู่ที่ 10 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง ได้รับกลิ่นเหม็นจากน้ำเสียที่ไหลมาจากพื้นที่น้ำท่วมขังใกล้เคียงโรงงานบริษัท โกรเฮ่ จำกัด
  2. ตรวจสอบกรณีไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล บริเวณเขาจอมแห ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
  3. รายงานความคืบหน้า กรณีไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล บริษัท พลัส พรอสเพอร์ จากัด เลขที่ 88 ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา
  4. ตรวจสอบกรณีพบน้ำในลำคลองห้วยใหญ่บริเวณชุมชนตำกวน – อ่ำวประดู่ เกิดฟอง
  5. รายงานความคืบหน้าการดาเนินการในพื้นที่กรณีโรงงานบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
  6. ตรวจสอบกรณีลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและกากของเสีย บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
  7. การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564
  8. ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็น น้ำเสีย และเสียงดัง จำกโรงงานปลาป่น ของ บ.อีสเทิร์นปลำป่น จก. และหจก.บ้านแกลงอุตสาหกรรม บริเวณ ม.6 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
  9. ความคืบหน้ากรณีเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็น น้ำเสีย และเสียงดัง จากโรงงานปลาป่น ของ บ.อีสเทิร์นปลาป่น จก. และหจก.บ้านแกลงอุตสาหกรรม บริเวณ ม.6 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง

วันที่ : 17 ธันวาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร