pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 30 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 30 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมมลพิษ (แผนรายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 28 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แผนบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมมลพิษ (แผนรายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 25 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมควบคุมมลพิษ
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 24 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 28 เมษายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมควบคุมมลพิษ
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 15 มีนาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ และการสูญเสียกำลังคนจากการเกษียณอายุราชการ กรมควบคุมมลพิษ
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 9 เมษายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 23 มีนาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมควบคุมมลพิษ
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 23 มีนาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 23 มีนาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
Skip to content