pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมควบคุมมลพิษ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 27 มิถุนายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 30 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมตามแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 30 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
ข้อมูลสถิติการให้คำปรึกษา แนะนำ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 29 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรมควบคุมมลพิษ ในประเด็น การจัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 29 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 29 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่) กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 29 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 26 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของกรมควบคุมมลพิษ ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 26 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต ประพฤติมิชอบ การฝ่าฝืนจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมควบคุมมลพิษ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 26 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 22 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมมลพิษ (เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 22 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบแสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 18 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 4 มีนาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 4 มีนาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ (ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2567)
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 4 มีนาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
คพ. แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 4 มีนาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมควบคุมมลพิษ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ)
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 28 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
1 2 3 4
Skip to content