pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ พ.ศ. … ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566

ให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566

ประสานงานได้ที่

 นายรณกร  เศรษฐบุญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-2982166


วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content