pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ทส. รุกตรวจสอบให้แนะนำสถานประกอบการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล ปกป้องสิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลเร่งรัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้มีพื้นที่เก็บน้ำฝนให้มากที่สุดรองรับความต้องการภาคประชาชน เศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม รวมถึงให้ภาคเอกชนใช้น้ำแบบ 3R เร่งดำเนินการเพิ่มน้ำต้นทุนโดยจัดทำระบบเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ คพ. ติดตามตรวจสอบและให้แนะนำสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งคุณภาพน้ำทะเล สัตว์ทะเล และระบบนิเวศ และอาจกระทบถึงการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่

นายอรรถพล กล่าวว่า ทส. ได้จัดทำประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต มลพิษที่เกิดขึ้น และเทคโนโลยี การบำบัดน้ำเสีย ควบคุมให้การทำน้ำจืดจากน้ำทะเลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ลดความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรน้ำระหว่างภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และชุมชน ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  มีผลบังคับใช้ไปแล้วนั้น จากนโยบายของรัฐบาล คพ. จะเร่งติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำกับสถานประกอบการในทุกพื้นที่ เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

สำหรับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงที่กำหนดไว้คือ สถานประกอบการที่จัดหาน้ำ เพื่อทำน้ำให้บริสุทธิ์หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะที่ใช้น้ำทะเลเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตและระบายน้ำทิ้งลงสู่ทะเล กำหนดความเร็วของน้ำในบริเวณที่สูบเพื่อผลิตจะต้องไม่เกิน 0.1 เมตรต่อวินาที ปริมาตรในการสูบน้ำต้องไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพของบริเวณชายฝั่ง และกำหนดให้ตำแหน่งที่สูบน้ำจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่กว่า 9.5 มิลลิเมตร เข้าสู่ระบบ และกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล โดยจะมีวิธีการเจือจางน้ำทิ้ง การจัดการน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเลให้ใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีการระบายน้ำทิ้งด้วยท่อลอดลงสู่ทะเล กำหนดให้มีพื้นที่ผสมน้ำ รอบจุดระบายน้ำทิ้งเป็นรัศมี 100 เมตร ในทุกทิศทาง ไม่เป็นจุดอับน้ำและไม่มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ และไม่ให้นำกากตะกอนหรือน้ำล้างย้อนมาระบายร่วมด้วย เพื่อใช้เป็นพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งรองรับ โดยพื้นที่ผสมน้ำจะต้องมีคุณภาพน้ำโดยเฉลี่ย ค่าความเค็มบริเวณภายในของเขตของพื้นที่ผสมน้ำ จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 5 ในหน่วยจากสภาพธรรมชาติ ค่าความเป็นกรดและด่าง เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อย 0.5 หน่วยจากสภาพธรรมชาติ และไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่พึงรังเกียจ เช่น สิ่งแขวนลอย ฟองโฟม ความขุ่น สีคราบน้ำมัน เป็นต้น คุณภาพน้ำบริเวณขอบของพื้นที่ผสมน้ำจะต้องเป็นไปตามสภาพธรรมชาติ หรือเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลที่กำหนดในบริเวณนั้น นายอรรถพล กล่าว