pcd.go.th
ขนาดอักษร |
เมียนมา – สปป.ลาว – ไทย ร่วมอบรมหมอกควันข้ามแดน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ณ โรงแรมมีเลีย จ. เชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมอบรมจากเมียนมา สปป.ลาว และ ไทย จำนวน 45 ท่าน

การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นสืบเนื่องมาจากผลการประชุมระดับผู้นำสามฝ่ายระหว่างไทย–สปป.ลาว–เมียนมา ประกอบด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทย นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว และพลเอกอาวุโส มิน ออง ไลง์ นายกรัฐมนตรีเมียนมา ซึ่งได้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดการปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และจากการคาดการณ์ว่าปีหน้าสภาวะเอลนีโญจะส่งผลกระทบต่อจำนวนจุดความร้อนที่จะเกิดขึ้นมากกว่าในปีนี้ และจะส่งผลกระทบต่อปัญหาหมอกควันข้ามแดนให้มีแนวโน้มความรุนแรงสูงขึ้นในปีหน้า

ประเทศไทยจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนขึ้น เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสามประเทศได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแลประสบการณ์การจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน และร่วมกันสร้างแผนปฏิบัติงานของ 3 ประเทศขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมในการรับมือกับสถานการณ์มลพิษหมอกควันข้ามแดนในรูปแบบของแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ร่วมกัน ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสามประเทศร่วมกันต่อไป

Skip to content