pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

การกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ประกอบไปด้วยรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

ความหมายของการกำจัดขยะมูลฝอย
ผลกระทบจากการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี
การจัดการขยะมูลฝอย
การกำจัดมูลฝอยที่นิยมใช้ทั่วไป
วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลซึ่งครอบคลุมไปถึงการออกแบบ การหมักทำปุ๋ย การเผา
 การควบคุมระบบระบายก๊าซ
 การควบคุมระบบน้ำเสีย
 ปัญหาที่เกิดจากการฝังกลบขยะมูลฝอย

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร