pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ประกอบไปด้วยรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

บทนำ
เครื่องมือทีใช้ในการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
การรวบรวมและขนส่งซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี
การคัดแยกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายผลิตภัณฑ์
การคัดแยกรายละเอียดและการนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ (รีไซเคิล)
การกำจัดของเสียจากการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาคผนวก ก สารอันตรายในซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาคผนวก ข รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content