pcd.go.th
ขนาดอักษร |
สถิติเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษของกรมควบคุมมลพิษ ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 22 มีนาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2566 (ม.ค. 66 – ธ.ค. 66)
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2566 (ต.ค. 65 – ก.ย. 66)
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 16 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษของกรมควบคุมมลพิษ ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 25 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. – ธ.ค. 65)
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2565 (ต.ค. 64 – ก.ย. 65)
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ รอบ 6 เดือน ปี 2565 (ต.ค. 64 – มี.ค. 65)
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 12 เมษายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2564 (ต.ค. 63 – ก.ย. 64)
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2564
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 19 เมษายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2563
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 29 มกราคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2562
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 29 มกราคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2561
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 29 มกราคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2560
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ
วันที่ : 29 มกราคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Skip to content