pcd.go.th
ขนาดอักษร |
(ร่าง) แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 8 ตุลาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4)
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 8 ตุลาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 8 ตุลาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ 12 เดือนประจำปีงบประมาณ 2564
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 2 ตุลาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 18