Page 6 - _cover21-0689_final_Ebook
P. 6

สรุปสำ�หิรับผู้้้บริหิ�ร      ข้อแนะนำ�ท�งวิช�ก�รในก�รจััดก�รขยะจั�กก�รก่อสร้�ง

      ร้�อถอน แลิะซ่่อมแซ่มอ�ค�รท่�ม่แร่ใยหิิน           การจำัดการขยะจำากการก่อสร้าง ร้�อถอน และซ่อมแซมอาคารที�มีแร่ใยหิน อาจำก่อให้เกิดผลกระทบ
        ต่อสิ�งแวดล้อม และสุขภาพิอนามัยของประชาชน ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว เน้�องจำากแร่ใยหินเป็นสาร

        ก่อมะเร็ง การสัมผัสแร่ใยหินจำากการสูดดม หายใจำเอาเส้นใยที�ปนเป้�อนในอากาศั ซ่�งในปัจำจำุบันประเทศัไทย
        ยังไม่มีการให้ความรู้ และออกข้อบัญญัติในการกำากับดูแลการจำัดการขยะที�มีแร่ใยหินที�เกิดจำากการก่อสร้าง
        ร้�อถอน และซ่อมแซมอาคาร และจำากกิจำกรรมอ้�น ๆ ส่งผลให้ขยะที�มีแร่ใยหินที�เกิดจำากภาคชุมชนยังคงไม่ได้

        รับการจำัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

        คำ�นิย�ม


           ขยะที�มีแร่ใยหิน (Waste containing Asbestos) หมายถ่ง เศัษของวัสดุ หร้อผลิตภัณฑ์์ที�เหล้อใช้
        หร้อผลิตภัณฑ์์ที�เส้�อมสภาพิจำากการก่อสร้าง ร้�อถอน และซ่อมแซมอาคารที�มีแร่ใยหินเป็นส่วนผสมมากกว่า

        ร้อยละหน่�งโดยนำ�าหนัก

        คว�มร้้เก่�ยวกับแร่ใยหิิน


           แร่ใยหินเป็นแร่ธิรรมชาติที�ปนอยู่ในเน้�อหิน ประกอบด้วย ธิาตุแมกนีเซียม เหล็ก ซิลิเกต และธิาตุอ้�น ๆ
        มีลักษณะเป็นเส้นใยละเอียด มีคุณสมบัติพิิเศัษ ค้อ ทนไฟ ไม่นำาความร้อนและไฟฟ้า มีความแข็งเหนียว

        และย้ดหยุ่น สามารถนำามาปั�นเป็นเส้นและทอเป็นผ้นได้ ทนกรดและด่างได้ดี ซ่�งด้วยคุณสมบัติดังกล่าว
        ประเทศักำาลังพิัฒนาหลายประเทศั รวมทั�งประเทศัไทยยังมีการนำาแร่ใยหินมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

        เน้�องจำากคุณสมบัติของแร่ใยหินที�มีความสามารถที�จำะแยกออกเป็นเส้นใยที�ย้ดหยุ่น เม้�อผสมกับซีเมนต์หร้อเรซิน
        ทำาให้ได้วัสดุที�แข็งแกร่ง เป็นฉนวนไฟฟ้า ดูดซ่มได้สูง ทนต่อสารเคมี โดยจำำาแนกตามโครงสร้างทางเคมี
        ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี� 1) เซอร์เพินไทน์ (Serpentile) ได้แก่ ชนิดไครโซไทล์ (Chrysotile) หร้อ White

        Asbestos และ 2) แอมฟิโบล์ (Amphiboles) แบ่งออกเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดครอซิโดไลท์ (Crocidolite หร้อ
        Blue asbestos) ชนิดอะโมไซท์ (Amosite หร้อ Brown asbestos) ชนิดแอนโธิฟิลไลท์ ( Anthophyllite)

        ชนิดทรีโมไลท์ (Tremolite) และชนิดแอคทิโนไลท์ (Actinolite)

        สถ�นก�รณ์์ก�รจััดก�รขยะท่�ม่แร่ใยหิิน


           1. การจำัดการขยะที�มีแร่ใยหินในต่างประเทศั อาทิ สหรัฐอเมริกา มีกฎหมายเฉพิาะในการกำากับดูแล
        อันตรายที�เกิดจำากแร่ใยหิน รวมทั�งจำัดให้มีการฝัังกลบขยะจำากการก่อสร้าง ร้�อถอน และซ่อมแซมอาคารที�มี

        แร่ใยหินโดยเฉพิาะ ประเทศัแคนาดา ห้ามนำาเข้า ผลิต และใช้ผลิตภัณฑ์์ที�มีแร่ใยหิน ประเทศัเกาหลีใต้
        มีกฎหมายควบคุมแร่ใยหิน เม้�อจำะมีการร้�อถอนอาคารหร้อเคล้�อนย้ายวัสดุแร่ใยหิน ต้องมีการรายงาน
        ผู้ว่าราชการจำังหวัด พิร้อมทั�งแจำ้งรายละเอียด ประเทศัรัสเซีย เป็นประเทศัผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ซ่�งปัจำจำุบัน

        ยังคงผลักดันกับประเทศัต่าง ๆ และในเวทีการประชุมระดับโลกให้มีการใช้แร่ใยหินในการผลิตผลิตภัณฑ์์ต่อไป

      ข้อแนะนำ�ท�งวิช�ก�รในก�รจััดก�รขยะจั�กก�รก่อสร้�ง ร้�อถอน แลิะซ่่อมแซ่มอ�ค�รท่�ม่แร่ใยหิิน
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11