Page 8 - _cover21-0689_final_Ebook
P. 8

2. กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการจำัดการขยะที�มีแร่ใยหิน ประกอบด้วย ดังนี�
            2.1 ด้านการควบคุมการนำาเข้า การผลิตแร่ใยหิน และผลิตภัณฑ์์ที�มีแร่ใยหิน อาทิ

        1) พิระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พิ.ศั. 2535 และที�แก้ไขเพิิ�มเติม 2) พิระราชบัญญัติศัุลกากร พิ.ศั. 2560
        3) พิระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการนำาเข้ามาในราชอาณาจำักรซ่�งสินค้า พิ.ศั. 2522 และที�แก้ไข
        เพิิ�มเติม 4) พิระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์์อุตสาหกรรม พิ.ศั. 2511 และที�แก้ไขเพิิ�มเติม และ

        5) พิระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พิ.ศั. 2522 และที�แก้ไขเพิิ�มเติม
            2.2 ด้านการควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม และร้�อถอนอาคาร อาทิ พิระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

        พิ.ศั. 2522 และที�แก้ไขเพิิ�มเติม
            2.3 ด้านการจำัดการขยะจำากการก่อสร้าง ซ่อมแซม และร้�อถอนอาคาร อาทิ 1) พิระราชบัญญัติ
        การสาธิารณสุข พิ.ศั. 2535 และที�แก้ไขเพิิ�มเติม 2) พิระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

        เรียบร้อยของบ้านเม้อง พิ.ศั. 2535 และที�แก้ไขเพิิ�มเติม 3) พิระราชบัญญัติโรงงาน พิ.ศั. 2535 และที�แก้ไขเพิิ�มเติม
        และ 4) พิระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพิสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ พิ.ศั. 2535 และที�แก้ไขเพิิ�มเติม

            2.4 ด้านการบริหารจำัดการด้านความปลอดภัยในที�ทำางานเกี�ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม
        และร้�อถอนอาคาร อาทิ 1) พิระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพิแวดล้อมในการทำางาน
        พิ.ศั. 2554 2) พิระราชบัญญัติควบคุมโรคจำากการประกอบอาชีพิและโรคจำากสิ�งแวดล้อม พิ.ศั. 2562

           3. ข้อตกลงและพิันธิกรณีระหว่างประเทศั อาทิ 1) อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการ
        แจำ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำาหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำาจำัดศััตรูพิ้ชและสัตว์บางชนิดในการ

        ค้าระหว่างประเทศั และ 2) อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคล้�อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย
        และการกำาจำัด


        ก�รจััดก�รขยะท่�ม่แร่ใยหิิน

           1. การก่อสร้าง ร้�อถอน และซ่อมแซมอาคารที�ใช้วัสดุที�มีแร่ใยหิน การก่อสร้าง ร้�อถอน และ

        ซ่อมแซมอาคารที�มีแร่ใยหิน เพิ้�อให้การปฏิิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม
        และสุขภาพิอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบการ พินักงาน และคนงานที�เกี�ยวข้องในการการก่อสร้าง
        ร้�อถอน และซ่อมแซมอาคารที�มีแร่ใยหินต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี�ยวความปลอดภัย อาชีวอนามัย

        และสภาพิแวดล้อมในการทำางาน และอันตรายของแร่ใยหิน และขั�นตอนการร้�อถอนวัสดุก่อสร้างที�มี
        แร่ใยหินอย่างถูกต้อง ก่อนเริ�มปฏิิบัติงานทุกครั�ง คนงานจำะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

        ครบถ้วนโดยเฉพิาะหน้ากากป้องกันฝัุ�นขนาดเล็ก กำาหนดและเตรียมพิ้�นที�สำาหรับกองเศัษวัสดุจำากการ
        ร้�อถอน การร้�อถอนวัสดุที�ก่อให้เกิดฝัุ�นละอองจำำานวนมากจำะต้องมีการฉีดพิรมนำ�าเพิ้�อป้องกันการฟุ้งกระจำาย
        ของฝัุ�นแร่ใยหิน และทำาการเก็บกวาดบรรจำุใส่ถุงขยะพิลาสติกชนิดเหนียวทนทานพิิเศัษ (มีความหนาไม่น้อยกว่า

        6 มิลลิเมตร) นำาขยะที�มีแร่ใยหินวางซ้อนกันบนพิลาสติกที�เตรียมไว้ และห่อให้มิดชิดด้วยแผ่นพิลาสติกนั�น
        หร้อบรรจำุใส่ถุงขยะพิลาสติกชนิดเหนียวทนทานพิิเศัษ ติดฉลากและสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายต่อ

        สุขภาพิบนแผ่นพิลาสติกและถุงบรรจำุขยะที�มีแร่ใยหิน จำัดให้มีการประเมินอันตราย และศั่กษาผลกระทบของ
        สภาพิแวดล้อมในการทำางานที�มีต่อลูกจำ้าง และจำัดสภาพิการทำางาน เคร้�องจำักร วัสดุอุปกรณ์ และสภาพิแวดล้อม
        ในการทำางานเพิ้�อให้คนงานทำางานด้วยความปลอดภัย จำัดให้มีข้อบังคับและคู่ม้อว่าด้วยความปลอดภัย

        ในการปฏิิบัติงาน เป็นต้น

      ข้อแนะนำ�ท�งวิช�ก�รในก�รจััดก�รขยะจั�กก�รก่อสร้�ง ร้�อถอน แลิะซ่่อมแซ่มอ�ค�รท่�ม่แร่ใยหิิน
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13