Page 9 - _cover21-0689_final_Ebook
P. 9

2. การเก็บรวบรวมขยะที�มีแร่ใยหิน ต้องมีการฝัึกอบรมให้ความรู้ และจำัดให้มีสถานที�เก็บรวบรวมที�มี
         การติดป้ายแสดงข้อความ “สถานที�เก็บรวบรวมขยะที�มีแร่ใยหิน” ไว้ด้านหน้าสถานที�รวบรวม และจำัดเก็บที�
         สามารถมองเห็นได้ชัดเจำน และภาชนะบรรจำุขยะที�มีแร่ใยหิน หร้อชิ�นส่วนก่อสร้างที�มีแร่ใยหิน มีการรั�ว

         หร้อแตกหัก จำะต้องทำาการเก็บกวาดโดยทำาให้เปียกก่อนเพิ้�อลดการฟุ้งกระจำายของแร่ใยหิน
             3. การขนส่งขยะที�มีแร่ใยหิน จำะต้องจำัดให้มีการอบรมให้ความรู้และขั�นตอนการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
         ที�มีแร่ใยหินให้แก่ผู้ปฏิิบัติงาน ยานพิาหนะที�ใช้ในการขนส่งจำะต้องอยู่ในสภาพิดีและพิร้อมใช้งานตลอดเวลา
         และติดป้ายแสดงข้อความ “ขนขยะที�มีแร่ใยหิน” รวมถ่งแสดงข้อความรายละเอียดของผู้รับขนส่งด้วย

         รวมทั�งในระหว่างการขนส่งต้องมีการปิดคลุมให้มิดชิด เพิ้�อป้องกันการร่วงหล่น และการฟุ้งกระจำายของแร่ใยหิน
             4. การกำาจำัดขยะที�มีแร่ใยหิน จำะต้องจำัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี�ยวกับอันตรายของแร่ใยหิน
         ให้แก่ผู้ปฏิิบัติงาน และขั�นตอนการกำาจำัดขยะที�มีแร่ใยหิน จำัดให้มีสถานที�พิักรวมขยะที�มีแร่ใยหิน ให้สามารถรองรับ
         ปริมาณที�เหมาะสมในการกำาจำัด โดยสถานที�พิักรวมต้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพิาะ สามารถทำาความสะอาดง่าย

         ป้องกันการฟุ้งกระจำายของฝัุ�นละออง การกำาจำัดขยะที�มีแร่ใยหินที�มีลักษณะเป็นผงให้ฝัังกลบอย่างปลอดภัย
         โดยจำะต้องมีการปิดทับขยะที�มีแร่ใยหินทันที เพิ้�อป้องกันการฟุ้งกระจำายของฝัุ�นแร่ใยหิน และให้มีป้ายแสดงบอก
         สถานที�ฟังกลบขยะที�มีแร่ใยหินไว้ด้านหน้าสถานที�ฝัังกลบ และการจำัดการชิ�นส่วนวัสดุก่อสร้างที�มีแร่ใยหินที�
         สามารถนำากลับไปใช้ประโยชน์ได้ จำะต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดการแตกหักเป็นฝัุ�นผงที�ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

         ต่อสุขภาพิ และสิ�งแวดล้อม เช่น การนำาไปถมที�สำาหรับการก่อสร้างควรมีการปิดทับด้วยดินป้องกันการฟุ้ง
         กระจำายของฝัุ�นแร่ใยหิน หร้อการนำาไปฝัังกลบในบ่อดิน เป็นต้น
             5. การประเมินต้นทุนค่าใช้จำ่ายในการจำัดการขยะที�มีแร่ใยหิน ต้นทุนค่าใช้จำ่ายในการจำัดการขยะ
         จำากการก่อสร้าง ร้�อถอน และซ่อมแซมอาคารที�มีแร่ใยหิน ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ค่าดำาเนินการเก็บขน

         ค่าดำาเนินการกำาจำัด ค่าลงทุนเก็บขน และค่าลงทุนกำาจำัด

         ข้อแนะนำ�ท�งวิช�ก�รในก�รจััดก�รขยะท่�ม่แร่ใยหิิน

             1. การก่อสร้าง ร้�อถอน และซ่อมแซมอาคารที�มีแร่ใยหิน
              1.1 การกำาหนดให้มีการแจำ้ง หร้อขออนุญาตเม้�อมีการร้�อถอน หร้อซ่อมแซมอาคาร โดยกำาหนด

         หน้าที�ความรับผิดชอบของเจำ้าของอาคาร หร้อผู้รับเหมา หร้อหัวหน้างานและคนงานที�ทำางานเกี�ยวข้องกับการ
         ร้�อถอนวัสดุที�มีแร่ใยหินและกำาหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิิบัติตาม
              1.2 การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นให้ออกข้อบัญญัติในการควบคุมการก่อสร้าง

         ซ่อมแซม และร้�อถอนอาคาร รวมทั�งการจำัดการขยะที�เกิดข่�น
              1.3 การกำาหนดให้มีการผนวกเกี�ยวกับการร้�อถอนและการกำาจำัดขยะที�มีแร่ใยหินในการประเมิน
         ผลกระทบสิ�งแวดล้อม (EIA) ก่อนเริ�มงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ
              1.4 การกำาหนดหน้าที�ตามรับผิดชอบของเจำ้าของอาคาร ผู้รับเหมา หัวหน้างานและคนงาน
         ที�ทำางานเกี�ยวกับการร้�อถอนวัสดุที�มีแร่ใยหิน รวมทั�งกำาหนดวิธิีการประเมินสภาพิแวดล้อมในการทำางาน

         เพิ้�อวิเคราะห์หาแร่ใยหินในอากาศั ทั�งในระหว่างและหลังการร้�อหร้อซ่อมแซมและกำาหนดบทลงโทษสำาหรับ
         ผู้ฝั�าฝั้น
              1.5 กำาหนดให้มีการข่�นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง ร้�อถอน และซ่อมแซมอาคารรวมทั�ง

         ระบุวัสดุที�มีแร่ใยหิน
              1.6 กำาหนดหลักเกณฑ์์หร้อแนวทางการก่อสร้าง ร้�อถอนและซ่อมแซมอาคาร
                  ข้อแนะนำ�ท�งวิช�ก�รในก�รจััดก�รขยะจั�กก�รก่อสร้�ง ร้�อถอน แลิะซ่่อมแซ่มอ�ค�รท่�ม่แร่ใยหิิน
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14