Page 10 - _cover21-0689_final_Ebook
P. 10

1.7 การพิัฒนาการวินิจำฉัยและการเฝั้าระวังโรคที�เกิดจำากแร่ใยหินของบุคลากรทางการแพิทย์
        และเกณฑ์์การวินิจำฉัยโรคแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) หร้อโรคมะเร็งจำากแอสเบสตอส (แร่ใยหิน)

            1.8 ส่งเสริมให้ใช้วัสดุก่อสร้างที�ปราศัจำากแร่ใยหินให้แก่ภาคเอกชนและประชาชน
            1.9 สร้างความรู้ในการแยกขยะที�มีแร่ใยหินออกจำากขยะทั�วไปแก่ประชาชน
            1.10 กำาหนดโครงการจำัดซ้�อจำัดจำ้างภาครัฐให้กำาหนดหลักเกณฑ์์งานก่อสร้างห้ามใช้วัสดุ อุปกรณ์

        ผลิตภัณฑ์์ที�มีส่วนผสมของแร่ใยหิน รวมถ่งหลักเกณฑ์์การร้�อถอนสิ�งก่อสร้าง หร้ออาคารเก่าที�มีแร่ใยหิน
        ด้วยขั�นตอนที�ถูกต้องและปลอดภัย

            1.11 กำาหนดไม่ให้มีการซ้�อขายวัสดุที�มีแร่ใยหินที�ใช้แล้ว และกำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ฝั�าฝั้น
        และเผยแพิร่ในส้�อต่าง ๆ ให้กับประชาชน
           2. การเก็บรวบรวม และการขนส่งขยะที�มีองค์ประกอบของแร่ใยหิน

            2.1 เพิิ�มเติมขยะที�มีแร่ใยหิน รวมทั�งวัสดุที�มีแร่ใยหินเป็นส่วนผสมมากกว่าร้อยละ 1 โดยนำ�าหนัก
        (Asbestos Containing Materials: ACMs) เป็นมูลฝัอยที�เป็นพิิษหร้ออันตรายจำากชุมชน เพิ้�อให้มีการจำัดการ

        อย่างเป็นระบบ และให้เจำ้าหน้าที�ตามกฎหมายมีอำานาจำและตรวจำติดตามและเพิ้�อให้มีการกำาหนดวิธิีการ
        และขั�นตอนในการจำัดการขยะที�มีแร่ใยหิน รวมทั�งการกำาหนดพิ้�นที�ที�สามารถฝัังกลบขยะได้อย่างเหมาะสม
            2.2 ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจำแก่ประชาชนทราบถ่งอันตรายของขยะที�มีแร่ใยหิน

        รวมทั�ง Asbestos Containing Materials (ACMs) อย่างต่อเน้�องในทุกช่องทาง
            2.3 กำาหนดหลักเกณฑ์์มาตรการและวิธิีการในการเก็บรวบรวม การขนส่ง การบำาบัดหร้อกำาจำัด

        ขยะที�มีแร่ใยหิน ด้วยวิธิีการที�เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ
            2.4 จำัดให้มีระบบควบคุมการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำาจำัดขยะขยะก่อสร้างที�มีแร่ใยหิน
           3. การกำาจำัดขยะที�มีองค์ประกอบของแร่ใยหิน

            3.1 การพิัฒนานวัฒกรรมการกำาจำัดขยะที�มีแร่ใยหิน เพิ้�อเพิิ�มประสิทธิิภาพิในการจำัดการขยะ
        ที�มีแร่ใยหิน เพิ้�อลดค่าใช้จำ่าย และพิ้�นที�ในการกำาจำัดให้สามารถดำาเนินการได้ยาวนนานมากข่�น

           4.  การบริหารจำัดการขยะที�มีองค์ประกอบของแร่ใยหิน
            4.1 กำาหนดนโยบายและแผนงานจำัดการแร่ใยหินในภาพิรวมประเทศั รวมถ่งประเด็นการจำัดการ
        ขยะที�มีแร่ใยหิน

            4.2 จำัดตั�งหน่วยฝัึกอบรมหร้อหน่วยงานที�ให้ความรู้แก่ผู้ที�จำะดำาเนินการจำัดการเกี�ยวกับขยะ
        ที�มีแร่ใยหิน

            4.3 ศั่กษาและประเมินความเสี�ยง รวมทั�งผลกระทบทางสุขภาพิและสิ�งแวดล้อมจำากขยะ
        ที�มีแร่ใยหิน


      ข้อแนะนำ�ท�งวิช�ก�รในก�รจััดก�รขยะจั�กก�รก่อสร้�ง ร้�อถอน แลิะซ่่อมแซ่มอ�ค�รท่�ม่แร่ใยหิิน
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15