pcd.go.th
ขนาดอักษร |
Excel คำนวณเสียงรบกวน 2565
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 20 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบแจ้งระดับชั้นอันตรายของไฟ FDRS
มลพิษทางอากาศข้ามแดน
วันที่ : 19 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารเผยแพร่แผ่นพับ เรื่อง การตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย โดยใช้แผนภูมิเขม่าควันริงเกิลมานน์
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 29 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารเผยแพร่ Infographic-แนวทางการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านฝุ่นละอองและเขม่าควันของ อปท.
คุณภาพอากาศมลพิษจากยานพาหนะ
วันที่ : 20 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารเผยแพร่ Infographic-การตรวจวัดกลิ่นจากโรงงานยางพารา (กรณีเหตุเดือดร้อนลำคาญ)
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 20 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารเผยแพร่ Infographic-การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนด้านเสียงรบกวนจากการเลี้ยงสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 20 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิดีทัศน์แนะนำห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คลองหก จังหวัดปทุมธานี
มลพิษจากยานพาหนะ
วันที่ : 12 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มลพิษหมอกควันในประเทศไทย
มลพิษทางอากาศข้ามแดน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการเสียงสนามบินอย่างสมดุล ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องวัดระดับเสียง การสอบเทียบ และการนำผลการสอบเทียบไปใช้ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ กรมควบคุมมลพิษ
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำแนะนำทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบท่าอากาศยาน
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือวัดเสียงรบกวน 2566
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือมาตราการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเครื่องยนต์สองจังหวะเป็นสี่จังหวะ และติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงในรถสามล้อเครื่องใช้งาน
มลพิษจากยานพาหนะ
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์
มลพิษจากยานพาหนะ
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ กรมควบคุมมลพิษ
มลพิษจากยานพาหนะ
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การลดมลพิษจากดีเซลสำหรับเมืองใหญ่ (DIESEL) (in English)
มลพิษจากยานพาหนะ
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2
Skip to content