pcd.go.th
ขนาดอักษร |
โปสเตอร์แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการประเมินผลเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษตามแผนการปฏิรูปประเทศ
กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.
วันที่ : 7 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำหนดให้ท้องที่เขตตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสรุบรี เป็นเขตควมคุมมลพิษ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
วันที่ : 23 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำหนดให้ท้องที่เขตอำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหินกับอำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตควบคุมมลพิษ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
วันที่ : 23 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม เป็นเขตควบคุมมลพิษ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
วันที่ : 23 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
วันที่ : 23 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำหนดให้ท้องที่เขตหมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นเขตควบคุมมลพิษ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
วันที่ : 23 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำหนดให้ท้องที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเป็นเขตควบคุมมลพิษ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
วันที่ : 23 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดภูเก็ตเป็นเขตควบคุมมลพิษ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
วันที่ : 23 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำหนดให้ท้องที่เขตเมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
วันที่ : 23 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คพ. ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.
วันที่ : 22 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำรวจพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่
กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.
วันที่ : 22 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.
วันที่ : 22 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชุมหารือข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี
กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.
วันที่ : 22 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชุมภายในเพื่อพิจารณาข้อเสนอการดำเนินงาน
กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.
วันที่ : 21 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลงพื้นที่สำรวจคลองสหราษฎร์
กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.
วันที่ : 21 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สนง.ทสจ.สมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.
วันที่ : 21 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทสจ.กระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน
กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.
วันที่ : 21 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Skip to content