pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ข้อเสนอทางวิชาการ แนวทางในการขนส่งขยะมูลฝอยทางเรือจากเกาะเพื่อไปจัดการบนฝั่ง
ขยะมูลฝอยชุมชน
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บทสรุปสำหรับผู้บริหารและข้อเสนอเชิงนโยบายของโครงการพัฒนากรอบนโยบายการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยด้วยหลักการ EPR
ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวทางการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ (การฝึกอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564)
ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 28