pcd.go.th
ขนาดอักษร |
เชิญชวนเข้าร่วมประชุม ร่วมให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อเอกสาร Zero Draft ของมาตรการที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านมาลพิษจากพลาสติก รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์การคัดแยกขยะพลาสติก
ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
วันที่ : 10 มกราคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ. 2565
ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
วันที่ : 4 ตุลาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารเผยแพร่ Infographic-แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สำหรับผู้บริหาร/อปท.
ขยะมูลฝอยชุมชน
วันที่ : 20 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวทางในการขนส่งขยะมูลฝอยทางเรือจากเกาะ
ขยะมูลฝอยชุมชน
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อเสนอทางวิชาการ แนวทางในการขนส่งขยะมูลฝอยทางเรือจากเกาะเพื่อไปจัดการบนฝั่ง
ขยะมูลฝอยชุมชน
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บทสรุปสำหรับผู้บริหารและข้อเสนอเชิงนโยบายของโครงการพัฒนากรอบนโยบายการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยด้วยหลักการ EPR
ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวทางการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ (การฝึกอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564)
ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นโยบายการลดและคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)
ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2564
ขยะมูลฝอยชุมชน
วันที่ : 13 กันยายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ความหมายของ “ขยะพลาสติก” และ “เศษพลาสติก”
ขยะมูลฝอยชุมชน
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการประชุม ในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๐ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
วันที่ : 20 มกราคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการประชุม ในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๐ (ฉบับภาษาไทย)
ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
วันที่ : 20 มกราคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย”
ขยะมูลฝอยชุมชน
วันที่ : 12 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน “แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
วันที่ : 4 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรูปใช้ใหม่
ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
วันที่ : 4 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
วันที่ : 4 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 8
Skip to content