pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 28 ตุลาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 28 ตุลาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วีดีทัศน์ เรื่อง “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง”
น้ำเสียชุมชน
วันที่ : 20 ตุลาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีวิเคราะห์ค่าฟอสฟอรัสรวม ( Total Phosphorus : TP)
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 26 สิงหาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ประจำปี 2562
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 14