pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

20

ต.ค.64
ประชุมกับ YACHIYO ENGINERING CO.,LTD.
วันที่ : 20 ตุลาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

25

ต.ค.64
จัดเสวานา เรื่อง "การจัดการกากอุตสาหกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
วันที่ : 25 ตุลาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 301
เวลา : 08:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

25

ต.ค.64
สัมมนาทางวิชาการ เรื่องการบริหารจักการการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (เทสระบบ)
วันที่ : 25 ตุลาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 14:00:00 - 16:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

26

ต.ค.64
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน
วันที่ : 26 ตุลาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

27

ต.ค.64
การประชุมหารือร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 1 - 16
วันที่ : 27 ตุลาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 13:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

28

ต.ค.64
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานสถานการณ์ฯ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ : 28 ตุลาคม 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 13:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์

  • แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) 

  • คู่มือปฏิบัติการ การติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก

  • เอกสารเผยแพร่ เรื่อง “มาเรียนรู้…เรื่องพลาสติกและโฟม…เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม”

  • คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย สําหรับเยาวชน


ดูทั้งหมด