pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
             ไม่มีกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์

  • แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) 

  • คู่มือปฏิบัติการ การติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก

  • เอกสารเผยแพร่ เรื่อง “มาเรียนรู้…เรื่องพลาสติกและโฟม…เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม”

  • คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย สําหรับเยาวชน


ดูทั้งหมด