pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แจ้งเปลี่ยน Domain Name ระบบรับคำขอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (e-Request) เป็น https://esc.mnre.go.th/info

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

24

มิ.ย.67
ArcGIS Online
วันที่ : 24 มิถุนายน 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 204
เวลา : 08:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24

มิ.ย.67
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพ.ร.บ. การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน พ.ศ. ....
วันที่ : 24 มิถุนายน 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

25

มิ.ย.67
กิจกรรม KM กจส. ครั้งที่ 3/2567
วันที่ : 25 มิถุนายน 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 08:30:00 - 12:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

25

มิ.ย.67
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
วันที่ : 25 มิถุนายน 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:00:00 - 15:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

25

มิ.ย.67
การประชุมหารือระบบติดตามตรวจสอบการเผา
วันที่ : 25 มิถุนายน 2567
สถานที่ : ห้องประชุม CO - 1
เวลา : 10:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

25

มิ.ย.67
ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ : 25 มิถุนายน 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 13:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

26

มิ.ย.67
ประชุมหารือการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 26 มิถุนายน 2567
สถานที่ : ห้องประชุม CO - 1
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

27

มิ.ย.67
การให้คำปรึกษาและคำแนะนำเชิงลึก (Focus group) แก่แหล่งกำเนิดมลพิษ
วันที่ : 27 มิถุนายน 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 08:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองตรวจมลพิษ

27

มิ.ย.67
ประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งสถานประกอบการขนาดเล็ก
วันที่ : 27 มิถุนายน 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์


ดูทั้งหมด
Skip to content