pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

18

มิ.ย.64
SCG สัมภาษณ์ท่านรอง อคพ. (ปรียาพร)
วันที่ : 18 มิถุนายน 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 301
เวลา : 13:25:00 - 15:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

21

มิ.ย.64
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ : 21 มิถุนายน 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 204
เวลา : 08:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

22

มิ.ย.64
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ : 22 มิถุนายน 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

22

มิ.ย.64
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ : 22 มิถุนายน 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 13:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

23

มิ.ย.64
ประชุมหารือ CSR กับผู้ประกอบการฟาร์มสุกรรายใหญ่
วันที่ : 23 มิถุนายน 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 301
เวลา : 09:00:00 - 14:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

23

มิ.ย.64
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินคต้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแดวลอ้มของภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 23 มิถุนายน 2564
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์

  • คู่มือปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ระดับจังหวัด

  • จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่1 ฉบับที่4 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564

  • แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน คพ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563


ดูทั้งหมด