pcd.go.th
ขนาดอักษร |

02

ก.พ.66

ปรับปรุงมาตรฐานโรงไฟฟ้า
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 13:30:00 - 15:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

03

ก.พ.66

การประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

03

ก.พ.66

ประชุมโครงการ AMUSE กรมการท่องเที่ยวและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

09

ก.พ.66

โครงการ DPF ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 10:00:00 - 12:25:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

14

ก.พ.66

Focus Group ปรับปรุงมาตรฐานบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 08:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

14

ก.พ.66

ทช. เข้าดูงานการจัดการขยะ คพ.
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

14

ก.พ.66

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 12:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

15

ก.พ.66

รับรองผู้บริหาร พิธี MOU ประกาศเจตนารมณ์
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 08:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

15

ก.พ.66

MOU ประกาศเจตนารมณ์
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช
เวลา : 08:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

15

ก.พ.66

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 1/2566
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

16

ก.พ.66

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ SCP Outreach และโครงการ Scaling SCP
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 08:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

16

ก.พ.66

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 12:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

21

ก.พ.66

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ SCP Outreach และโครงการ Scaling SCP
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 08:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

24

ก.พ.66

ประชุมหารือ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนที่เส้นเท่าระดับเสียงจากอากาศยานเพื่อนำไปวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบิน
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง