pcd.go.th
ขนาดอักษร |

06

ต.ค.65

ประชุมสอบพนักงานราชการ
วันที่ : 6 ตุลาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 08:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม

06

ต.ค.65

ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษในสายงานวิชาการสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 6 ตุลาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 204
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม

10

ต.ค.65

การทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นของ คพ. ปี 2565
วันที่ : 10 ตุลาคม 2565
สถานที่ : ห้อง VIP
เวลา : 08:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

18

ต.ค.65

ประชุม OBD
วันที่ : 18 ตุลาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 10:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

20

ต.ค.65

การรับรองปีที่ผลิตในการนำเข้าเครื่องยนต์ใช้แล้ว
วันที่ : 20 ตุลาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 10:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

26

ต.ค.65

การประชุมหารือระหว่าง ศวส. และ กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ : 26 ตุลาคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 10:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม