pcd.go.th
ขนาดอักษร |

ถามและตอบ (Q&A)

กรมควบคุมมลพิษ ยินดีตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยการตั้งคำถามขอให้คำนึงถึงความเป็นจริงและความเป็นไปได้ ส่วนคำถามที่มีลักษณะเป็นคำแนะนำหรือเสนอความคิดเห็นทางเราจะไม่ตอบคำถามเหล่านั้น

หมายเหตุ : ระบบจะตอบกลับข้อมูลผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้