pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) กรมควบคุมมลพิษ
แผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP)
วันที่ : 30 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมควบคุมมลพิษ
การพัฒนาระบบบริหารราชการ
วันที่ : 30 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
วันที่ : 30 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมควบคุมมลพิษ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
วันที่ : 30 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมมลพิษ
คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี
วันที่ : 30 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมมลพิษ
คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี
วันที่ : 30 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Skip to content