pcd.go.th
ขนาดอักษร |

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561
แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ ดังต่อไปนี้

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
 • กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กองกฎหมาย
 • กองจัดการคุณภาพน้ำ
 • กองตรวจมลพิษ
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษวิสัยทัศน์

 • น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พันธกิจ

 • พัฒนากฎหมาย มาตรฐาน เครื่องมือ และกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
 • กำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมาย เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ประเมิน แจ้งเตือน และรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ
 • สื่อสารสร้างการรับรู้ ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
 • ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
 • ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และระหว่างประเทศ

สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ อาคารสถานที่ และ ยานพาหนะของกรม
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงานประสานราชการของกรม
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม
(6) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการใดในกรม
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
 • ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ
 • ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ส่วนสื่อสารองค์กร
 • ส่วนช่วยอำนวยการนักบริหาร

 

 

กองกฎหมาย มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ประเมินผลและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกรม
(6) อบรม เผยแพร่ และให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษแก่ภาครัฐและเอกชน
(7) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(8) ดำเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา
 • ส่วนบังคับทางปกครอง
 • ส่วนพัฒนากฎหมาย
 • ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
(2) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย
(3) จัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายจากกากของเสียและสารอันตราย
(4) เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
(5) ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษ ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
(6) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการลดมลพิษหรือการใช้ประโยชน์จากกากของเสียและสารอันตราย
(7) เสนอแนะ ร่วมมือ และดำเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านกากของเสียและสารอันตราย
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน
 • ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
 • ส่วนของเสียอันตราย
 • ส่วนสารอันตราย
 • ส่วนประสานการจัดการเหตุฉุกเฉินและฟื้นฟู
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

กองจัดการคุณภาพน้ำ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ำ
(2) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษทางน้ำ
(3) ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้ำและประเมินความเสียหายต่อคุณภาพน้ำ
(4) เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางน้ำ
(5) ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางน้ำ
(6) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทางน้ำ
(7) เสนอแนะ ร่วมมือ และดำเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ำ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนแหล่งน้ำจืด
 • ส่วนแหล่งน้ำทะเล
 • ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม
 • ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม
 • ส่วนน้ำเสียชุมชน
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
(2) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
(3) ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแก้ไขภาวะมลพิษทางอากาศ และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ
(4) เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน
(5) ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง และจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
(6) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
(7) เสนอแนะ ร่วมมือ และดำเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพอากาศเสียง และความสั่นสะเทือน
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนคุณภาพอากาศ
 • ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน
 • ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ
 • ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
 • ส่วนมลพิษทางอากาศข้ามแดน
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

กองตรวจมลพิษ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
(2) บังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านมลพิษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
(3) รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และสนับสนุนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) พัฒนาระบบ แนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
(5) รวบรวม จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษและที่เกี่ยวเนื่องของแหล่งกำเนิดมลพิษต่อสาธารณะ
(6) ประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนในการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ
(7) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านมลพิษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
(8) สนับสนุนและดำเนินความร่วมมือในการกำกับดูแลด้านมลพิษกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์อำ นวยการในการดำ เนินการตามมาตรการควบคุมมลพิษตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนพัฒนาระบบงานบังคับใช้กฎหมาย
 • ส่วนตรวจมลพิษ 1
 • ส่วนตรวจมลพิษ 2
 • ส่วนจัดการเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ
 • ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำนโยบายและแผนการจัดการมลพิษให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามประเมินผล
(2) จัดทำนโยบายและแผนด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) ประสานและให้คำแนะนำ ในการจัดทำ แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
(4) ดำเนินการเพื่อกำหนดเขตและติดตามผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ
(5) สนับสนุนการบริหารการจัดการมลพิษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) เสนอความเห็นในการประยุกต์ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และการค้าในการป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษ
(7) จัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และงานประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการมลพิษตามที่ได้รับมอบหมาย
(9) ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในการดำเนินการร่วมด้านมลพิษ
(10) ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนของกรม การวิเคราะห์แผนงานและโครงการและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ส่วนแผนงานและงบประมาณ
 • ส่วนเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่เฉพาะ
 • ส่วนวิเทศน์สัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ส่วนติดตามและประเมินผล
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(2) เป็นศูนย์กลางข้อมูลของกรม ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ
(3) กำหนดมาตรฐานในการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านมลพิษและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(5) พัฒนาระบบสารสนเทศมลพิษ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ
(6) พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานตามแนวทางรัฐบาล
(7) พัฒนาระบบและวิธีการในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษสู่สาธารณะ
(8) สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและข้อมูลข่าวสารของกรม
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
 • ส่วนข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและบริการ
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนากลไกและมาตรการการผลักดันแนวทางการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2) เสนอความเห็นในการกำหนดเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด รูปแบบ ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ประสานและดำเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันมลพิษ
(7) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของกรม
(8) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(9) ให้คำปรึกษา และแนะนำวิชาการด้านการตรวจวัด วิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษและสิ่งแวดล้อม
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนพัฒนาระบบคุณภาพ
 • ส่วนเทคโนโลยี
 • ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน
 • ส่วนวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีโดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 – 16 มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำแผนบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ระดับภาค
(2) เฝ้าระวัง และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิชาการขั้นสูง เพื่อการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค
(3) ตรวจวัด และทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตามกฎหมาย
(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
(5) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม
 • ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

วันที่ : 23 เมษายน 2561
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม