pcd.go.th
ขนาดอักษร |

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565
แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

 • น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พันธกิจ

 • พัฒนากฎหมาย มาตรฐาน เครื่องมือ และกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
 • กำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมาย เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ประเมิน แจ้งเตือน และรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ
 • สื่อสารสร้างการรับรู้ ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
 • ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
 • ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และระหว่างประเทศ

สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ อาคารสถานที่ และ ยานพาหนะของกรม
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงานประสานราชการของกรม
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม
 6. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการใดในกรม
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
 • ส่วนบริหารการคลังและพัสดุ
 • ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ส่วนสื่อสารองค์กร
 • ส่วนช่วยอำนวยการนักบริหาร

 

 

กองกฎหมาย มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ประเมินผลและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกรม
 6. อบรม เผยแพร่ และให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษแก่ภาครัฐและเอกชน
 7. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 8. ดำเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา
 • ส่วนบังคับทางปกครอง 1
 • ส่วนบังคับทางปกครอง 2
 • ส่วนพัฒนากฎหมาย
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
 2. จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย
 3. จัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายจากกากของเสียและสารอันตราย
 4. เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษ ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
 6. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการลดมลพิษหรือการใช้ประโยชน์จากกากของเสียและสารอันตราย
 7. เสนอแนะ ร่วมมือ และดำเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านกากของเสียและสารอันตราย
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน
 • ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
 • ส่วนมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย
 • ส่วนของเสียอันตราย
 • ส่วนสารอันตราย
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

กองจัดการคุณภาพน้ำ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ำ
 2. จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษทางน้ำ
 3. ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้ำและประเมินความเสียหายต่อคุณภาพน้ำ
 4. เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางน้ำ
 5. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางน้ำ
 6. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทางน้ำ
 7. เสนอแนะ ร่วมมือ และดำเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ำ
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนแหล่งน้ำจืด
 • ส่วนแหล่งน้ำทะเล
 • ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม
 • ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม
 • ส่วนน้ำเสียชุมชน
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
 2. จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
 3. ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแก้ไขภาวะมลพิษทางอากาศ และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ
 4. เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน
 5. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง และจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
 6. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
 7. เสนอแนะ ร่วมมือ และดำเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพอากาศเสียง และความสั่นสะเทือน
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนคุณภาพอากาศ
 • ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน
 • ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ
 • ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
 • ส่วนมลพิษทางอากาศข้ามแดน
 • ส่วนนวัตกรรมคุณภาพอากาศและเสียง
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

กองตรวจมลพิษ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
 2. บังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านมลพิษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
 3. รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และสนับสนุนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. พัฒนาระบบ แนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
 5. รวบรวม จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษและที่เกี่ยวเนื่องของแหล่งกำเนิดมลพิษต่อสาธารณะ
 6. ประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนในการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ
 7. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านมลพิษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
 8. สนับสนุนและดำเนินความร่วมมือในการกำกับดูแลด้านมลพิษกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 9. ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์อำ นวยการในการดำ เนินการตามมาตรการควบคุมมลพิษตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนตรวจสอบเหตุฉุกเฉินและกากของเสีย
 • ส่วนข้อมูลและสนับสนุนเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ
 • ส่วนตรวจมลพิษ 1
 • ส่วนตรวจมลพิษ 2
 • ส่วนตรวจมลพิษ 3
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำนโยบายและแผนการจัดการมลพิษให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามประเมินผล
 2. จัดทำนโยบายและแผนด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. ประสานและให้คำแนะนำ ในการจัดทำ แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
 4. ดำเนินการเพื่อกำหนดเขตและติดตามผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ
 5. สนับสนุนการบริหารการจัดการมลพิษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. เสนอความเห็นในการประยุกต์ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และการค้าในการป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษ
 7. จัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และงานประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการมลพิษตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในการดำเนินการร่วมด้านมลพิษ
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนของกรม การวิเคราะห์แผนงานและโครงการและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ส่วนประสานการจัดการมลพิษ
 • ส่วนแผนงานและงบประมาณ
 • ส่วนประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ส่วนติดตามและประเมินผล
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลของกรม ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ
 3. กำหนดมาตรฐานในการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านมลพิษและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศมลพิษ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ
 6. พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานตามแนวทางรัฐบาล
 7. พัฒนาระบบและวิธีการในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษสู่สาธารณะ
 8. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและข้อมูลข่าวสารของกรม
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
 • ส่วนข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและบริการ
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. พัฒนากลไกและมาตรการการผลักดันแนวทางการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2. เสนอความเห็นในการกำหนดเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด รูปแบบ ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 5. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. ประสานและดำเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันมลพิษ
 7. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของกรม
 8. พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 9. ให้คำปรึกษา และแนะนำวิชาการด้านการตรวจวัด วิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษและสิ่งแวดล้อม
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนพัฒนาระบบคุณภาพ
 • ส่วนเทคโนโลยี
 • ส่วนวิเคราะห์อากาศ
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ส่วนวิเคราะห์อินทรีย์เคมีและกายภาพ
 • ส่วนวิเคราะห์อนินทรีย์เคมีและจุลชีววิทยา

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีโดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
 2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
 3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 – 16 มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำแผนบจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษในระดับพื้นที่
 2. เสนอแนะการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในระดับพื้นที่
 3. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานสภานการณ์สิ่งแวดล้อมระัดบพื้นที่
 4. ตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตามมาตรฐาน
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ และติดตามประเมินผลการจัดการมลพิษในระดับพื้นที่
 6. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านมลพิษ และสนับสนุนการปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษในพื้นที่
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบิดีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
 • ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
 • ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง
 • ส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
 • ส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

 

วันที่ : 23 เมษายน 2561
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม

 


Skip to content