pcd.go.th
ขนาดอักษร |
Climate Change และการจัดการขยะด้วย BCG Economy Model
ด้านกากของเสียและสารอันตราย
วันที่ : 20 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการใช้งานโปรแกรม ArcGIS เบื้องต้น
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 20 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การแก้ไขปัญหามลพิษ ปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน)
ด้านคุณภาพอากาศและเสียง
วันที่ : 20 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
ด้านคุณภาพอากาศและเสียง
วันที่ : 20 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดการขยะด้วยหลัก 3R
ด้านกากของเสียและสารอันตราย
วันที่ : 20 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบินโดรนเพื่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 17 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านกฏหมายสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 17 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการใช้เครื่องตรวจวัดควันดำ
ด้านเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ
วันที่ : 17 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน
ด้านคุณภาพน้ำ
วันที่ : 17 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การรักษาสภาพตัวอย่างเพื่อการทดสอบตัวอย่างน้ำในห้องปฏิบัติการ
ด้านคุณภาพน้ำ
วันที่ : 17 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อับอากาศ
ด้านกากของเสียและสารอันตราย
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน บนอินเตอร์เน็ต
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Looker Studio และการประยุกต์ใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ด้านกากของเสียและสารอันตราย
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ด้านกฏหมายสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้เครื่องมือตรวจวัดประเภท Portable ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/เหตุฉุกเฉิน
ด้านเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smart Water Sampler
ด้านคุณภาพน้ำ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การประยุกต์ใช้ Google data studio ในการรายงานผลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินในรูปแบบ Dashboard และเทคนิคประสบการณ์ภาคสนามในการเก็บตัวอย่างน้ำ
ด้านคุณภาพน้ำ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2