pcd.go.th
ขนาดอักษร |
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เเละกรอบคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567
งานตรวจสอบภายใน
วันที่ : 1 ธันวาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569
งานตรวจสอบภายใน
วันที่ : 2 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 28 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมมลพิษ (แผนรายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 28 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 28 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ( ต.ค. 64 – ก.ย. 65)
ผลการดำเนินการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
วันที่ : 26 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมมลพิษ แบบติดตามความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ผลการดำเนินการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
วันที่ : 26 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มาตรฐานทางจริยธรรม / ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
วันที่ : 26 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ (ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566)
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 26 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 26 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แผนบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมมลพิษ (แผนรายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 25 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แนวทางการปฏิบัติตน (Dos & Don’ts) กรมควบคุมมลพิษ
มาตรฐานทางจริยธรรม / ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
วันที่ : 24 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
วันที่ : 24 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมควบคุมมลพิษ
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 24 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
มาตรฐานทางจริยธรรม / ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
วันที่ : 24 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมมลพิษ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 24 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลตามนโยบาล No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 24 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต ประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน และการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
วันที่ : 21 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 20 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
1 2 3 7
Skip to content