pcd.go.th
ขนาดอักษร |
เอกสารเผยแพร่แผ่นพับ เรื่อง การตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย โดยใช้แผนภูมิเขม่าควันริงเกิลมานน์
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 29 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารเผยแพร่ Infographic-การตรวจวัดกลิ่นจากโรงงานยางพารา (กรณีเหตุเดือดร้อนลำคาญ)
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 20 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารประกอบการประชุม (ร่าง) กฏกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสีย พ.ศ. …
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Development of Environmental and Emission Standards of Volatile Organic Compounds (VOCs) in Thailand
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงสีข้าว
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงสีข้าว
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากโรงสีข้าว
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ฉบับที่ 2
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 16 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ฉบับที่ 1
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 16 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักเกณฑ์การยกระดับมาตรฐานเตาเผาศพ
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
วันที่ : 16 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Skip to content