pcd.go.th
ขนาดอักษร |
Excel คำนวณเสียงรบกวน 2565
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 20 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารเผยแพร่ Infographic-การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนด้านเสียงรบกวนจากการเลี้ยงสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 20 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการเสียงสนามบินอย่างสมดุล ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องวัดระดับเสียง การสอบเทียบ และการนำผลการสอบเทียบไปใช้ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ กรมควบคุมมลพิษ
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำแนะนำทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบท่าอากาศยาน
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือวัดเสียงรบกวน 2566
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือมาตราการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ
เสียงและความสั่นสะเทือน
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Skip to content