pcd.go.th
ขนาดอักษร |
เอกสารเผยแพร่ Infographic-การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสีย สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.
ของเสียอันตราย
วันที่ : 20 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บทความ เรื่อง การประมูลขายแบตเตอรี่เก่าของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ของเสียอันตราย
วันที่ : 29 ธันวาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของเสียอันตราย
วันที่ : 29 มิถุนายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติเฉพาะ สำหรับของเสียอันตราย
ของเสียอันตราย
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Flowchart ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินอุบัติภัยสารเคมี
ประสานการจัดการเหตุฉุกเฉินและฟื้นฟู
วันที่ : 18 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 11