pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานสรุปสถานการณ์การแจ้งส่งออก (Export Notification) สารเคมีต้องห้ามหรือที่ถูกจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด จากประเทศภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ มายังประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565
สารอันตราย
วันที่ : 3 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทำเนียบข้อมูลสาร POPs ประเภทสารเคมีที่ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (Unintentional production POPs: U-POPs) ของประเทศไทย
สารอันตราย
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทำเนียบข้อมูลสาร POPs ประเภทสารเคมีอุตสาหกรรมของประเทศไทย
สารอันตราย
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทำเนียบข้อมูลสาร POPs ประเภทสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของประเทศไทย
สารอันตราย
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บทสรุปผู้บริหารของรายงานการประเมินทำเนียบข้อมูลสาร POPs ของประเทศไทย
สารอันตราย
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์ม ว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570
สารอันตราย
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อนุสัญญารอตเตอร์ดัม ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ
สารอันตราย
วันที่ : 25 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อนุสัญญาสตอกโฮล์ม ว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2558)
สารอันตราย
วันที่ : 25 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (Fact Sheet)
มลพิษจากกากของเสียและอันตราย
วันที่ : 31 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานสรุปสถานการณ์การแจ้งการส่งออก (Export Notification) สารเคมีต้องห้ามหรือที่ถูกจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด จากประเทศภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ มายังประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564
สารอันตราย
วันที่ : 27 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
ของเสียอันตราย
วันที่ : 19 ตุลาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารเผยแพร่ Infographic-การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสีย สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.
ของเสียอันตราย
วันที่ : 20 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บทความ เรื่อง การประมูลขายแบตเตอรี่เก่าของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ของเสียอันตราย
วันที่ : 29 ธันวาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของเสียอันตราย
วันที่ : 29 มิถุนายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติเฉพาะ สำหรับของเสียอันตราย
ของเสียอันตราย
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Flowchart ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษจากกากของเสียและอันตราย
วันที่ : 18 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและการบ่งชี้ความเป็นอันตรายของกากอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม Kantary Bay Rayong จังหวัดระยอง
มลพิษจากกากของเสียและอันตราย
วันที่ : 18 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือขั้นตอนการประสานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
ของเสียอันตราย
วันที่ : 10 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
ของเสียอันตราย
วันที่ : 10 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การดำเนินงานเกี่ยวกับอนุสัญญาบาเซล (30 พ. ย. 2558)
ของเสียอันตราย
วันที่ : 10 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 4
Skip to content