pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System (ISO 14001: 2015)

มาตรฐานสากลนี้มีจุดประสงค์ในการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

หลักการสำคัญ

(คลิก)

หลักการสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)
  2. การวางแผนเพื่อสนองนโยบาย (Planning)
  3. การนำไปปฏิบัติและการดำเนินการ (Implementation & Operation)
  4. การตรวจสอบและการปฏิบัติแก้ไข (Checking & Corrective Action)
  5. การทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Management Review & Continual Improvement)

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. นำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
  2. สามารถชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  3. เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นช่วยลดของเสียและพลังงานภายในองค์กร
  4. เป็นไปตามข้อบังคับทางกฏหมายเพื่อความโปร่งใสในการทำงานและเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่น
  5. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนโดยรอบ

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Skip to content