pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. .…

 

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้  ระหว่างวันที่ 23 เมษายน  ถึง 23 พฤษภาคม 2564

ประสานงานได้ที่

        นายธนวิทย์ พลไทยสงค์

ส่วนพัฒนากฎหมาย กองกฎหมาย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040

โทร 0 2298 2371

Email : Pcdlaw 10@gmail.com


วันที่ : 23 เมษายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร