pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ขอเชิญรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ฉบับรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่บัดนี้-30 กันยายน 2565)

สามารถแสกน QR Code ได้ที่นี่


วันที่ : 26 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content