pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม  2566

ประสานงานได้ที่

นายยืนยง  นุกูลกิจ

ส่วนแหล่งน้ำจืด กองจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร: 0 2298 2207


วันที่ : 23 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content