pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 มีนาคม 2566

ประสานงานได้ที่

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2298 2450
โทรสาร 0 2298 5394


วันที่ : 9 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content