pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 สิงหาคม 2566

ประสานงานได้ที่
นางสาวกมลลักษณ์ สังขมณี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 2140  โทรสาร 0 2298 5380
อีเมล agwaste.pcd@gmail.com


วันที่ : 24 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Skip to content