pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๐๗/๒๕๖๔ (กรณีสุวรรณภูมิ)
คำพิพากษาบังคับทางปกครอง
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งปรับทางปกครอง และการยื่นคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งปรับทางปกครอง
บังคับทางปกครอง
วันที่ : 8 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Skip to content