pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) (ฉบับภาษาอังกฤษ) Action Plan on Plastic Waste Management Phase II (2023 -2027)


วันที่ : 15 มิถุนายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content