pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561

รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561

กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำ รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชนและประเทศสมาชิกอาเซียน ได้รับรู้ มีความเข้าใจอันดีถึงสถานการณ์ปัญหามลพิษ และแรงขับเคลื่อนของประเทศไทย ในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น และแสวงหาความร่วมมือในอาเซียน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน ในระดับภูมิภาค

สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง
สถานการณ์คุณภาพอากาศ
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของเสียอันตราย
การบริหารจัดการมลพิษ

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content