pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560

กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำ รายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2560 เพื่อให้สาธารณชนรับทราบสถานการณ์ปัญหาผลกระทบและการจัดการด้านมลพิษที่เกิดขึ้นในรอบปี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศ

สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง และน้ำบาดาล
สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของเสียอันตราย และสารอันตราย
เหตุการณ์น่าสนใจในปี 2560

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content