pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

คู่มือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำ “คู่มือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบำบัดน้ำเสียและเป็นแนวทางในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมี ประสิทธิภาพ และ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้อ่านสามารถดำเนินการตามแนวทางที่นำเสนอ เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมและ แหล่งน้ำมีคุณภาพดีอย่างยั่งยืนต่อไป

เนื้อหาคู่มือประกอบด้วย

บทนำ
บทที่ 1 น้ำเสียชุมชน (Domestic Wastewater)
บทที่ 2 กระบวนการบำบัดน้ำเสีย(Wastewater Treatment Process)
บทที่ 3 หน่วยบำบัดน้ำเสีย (Unit Operation)
บทที่ 4 รูปแบบการจัดการน้ำเสียชุมชน
บทที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ (Central Wastewater Treatment)
บทที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในประเทศไทย (Domestic Wastewater System)
เอกสารอ้างอิง

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content