pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับร้านอาหาร

คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับร้านอาหาร

คู่มือ “คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำ ไปใช้ประโยชน์ จัดทำขึ้นภายใต้โครงการแนวทางการจัดการน้ำมันและ ไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นแนวทางและแหล่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้จัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดัก ไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร…

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

ลักษณะสมบัติและปริมาณน้ำมันและไขมันในน้ำเสีย จากร้านอาหาร
แนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันในน้ำเสียจากร้านอาหาร
แนวทางการจัดการกากไขมันจากบ่อดักไขมัน
แนวทางการนำกากไขมันไปใช้ประโยชน์

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content