pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว”

คู่มือ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว”

คู่มือปฏิบัติการเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการสำรวจและตรวจสอบโรงโม่บดและย่อยหิน และเหมืองหิน ในโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการทำงานเชิงรุกมากขึ้นในการจัดระเบียบโรงโม่หินทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้ใช้มาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนื้อหาในเล่มประกอบด้วยดังนี้

การศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรงโม่ บด และย่อยหิน/เหมืองหิน
การวางแผนและเตรียมความพร้อมในการเข้าสำรวจและตรวจประเมิน
การสำรวจและตรวจประเมินโรงโม่ บด และย่อยหิน/เหมืองหิน
การรวบรวมและส่งแบบสำรวจและตรวจประเมิน
ตัวอย่างการกรอกแบบสำรวจและตรวจประเมิน

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร