pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือการทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย

คู่มือการทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย

ประกอบไปด้วยรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

คำจำกัดความและหลักการการทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย
กระบวนการหมักทั้งแบบใช้และไม่ใช้ออกซิเจน
กระบวนการทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยสำหรับชุมชน
การทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยสำหรับครัวเรือน

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร