pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Manual for Eco Design Packaging)

คู่มือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Manual for Eco Design Packaging)

ประกอบไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 

ออกแบบเพื่อลดส่วนประกอบที่เกินความจำเป็นในการบรรจุภัณฑ์
ออกแบบให้บรรจุภัณฑ์มีน้ำหนักเบา ใช้วัสดุน้อย
ออกแบบเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ ผลิตใหม่
รีไซเคิลและสามารถกำจัดทิ้งได้อย่างปลอดภัย
ออกแบบโดยไม่ใช้บรรจุภัณฑ์
ออกแบบให้สินค้ามีความเข้มข้นสูงหรือลดปริมาณน้ำ
ออกแบบให้มีการรวมกลุ่มสินค้าต่อหน่วยบรรจุภัณฑ์
ออกแบบให้ลดจำนวนสีที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร