pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และ การจัดการสถานที่ ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และ การจัดการสถานที่ ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น กรณีไฟไหม้บ่อขยะมูลฝอยแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ ประชาชนทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ และหลายเขตในกรุงเทพมหานคร และอีก หลาย ๆ กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในลักษณะเดียวกัน ทำให้รัฐบาลประกาศให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ
แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการ จัดการสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จะประกอบด้วย การเลือก พื้นที่ที่เหมาะสมในเบื้องต้น การออกแบบและการก่อสร้าง การดำเนินงานจัดการสถานที่ ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการปิด สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและข้อพิจารณาอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
นิยาม
การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในเบื้องต้น
การออกแบบและการก่อสร้าง
การดำเนินงานจัดการสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การปิดสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ภาคผนวก

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร